Home
ผลงานวิจัย
Excellence Center in Logistics and Supply Chain Management (LSCM)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Excellence Center in Logistics and Supply Chain Management (ELSCM)

 


อาจารย์ในหน่วยงาน


                                                    

                                   หัวหน้าหน่วยวิจัย                             อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย             

                             รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง               ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์

                                                          

                             อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย                         อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย

                          ผศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์                      รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์

                                                     

                            อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย                         อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย             

                             รศ.ดร. คมกฤต เล็กสกุล                   ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ                    

                                                                        

                             อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย                        อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย

                           ผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์                    ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช                      

                                                                               

                                                            อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย

                                                                     อ.ดร.โปติ๋ เจ้า

แนวทางในการวิจัย

 การศึกษา ออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์สำหรับองค์กรและอุตสาหกรรม

 การประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

 การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

 การจัดการโลจิสติกส์มหภาค

 

ผลงานวิจัย

ปี 2556

 โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตของ AEC 

 การบูรณาการการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).            

 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).            

ปี 2555

 โครงการเก็บข้อมูลการขนส่งแบบขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่มีการเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำในประเทศไทย : ศูนย์วิจัยด้านโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     .            

ปี 2554

 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 โครงการปรับปรุงการเข้าถึงของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นด้วยการบูรณาการกับห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น2554 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)       

ปี 2553

 Cambodia, Lao PDR., Myanmar, and Vietnam (CLMV) Comprehensive Development Plan Focusing on Upgrading Industrial Structure, 2009 : The Japan External Trade Organization : JETRO

ปี 2552

 โครงการศึกษาความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 โครงการ Enhancing Transport and Trade Facilitation In GMS : Asian Development Bank       .

ปี 2551

 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษ สำหรับรถบรรทุก และระบบการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร     

 The Enhancing the Development Effectiveness of the GMS Economic Cooperation Program: EWEC Logistics Study : Asian Development Bank     .           

 โครงการการประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 2551: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

 

งานวิจัยที่กำลังพัฒนา

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่255420ล้านบาท)

 การเพิ่มกำไรการผลิตลำไยนอกฤดูด้วยสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลโซ่อุปทานของเกษตรกร (โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ2554-25562.4ล้านบาท)

 การปรับปรุงการเข้าถึงของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ด้วยการบูรณาการกับห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น (สกว.2553-25542.1ล้านบาท)

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิจัยโลจิสติกส์แห่งชาติ (สกว.และ วช.25544แสนบาท)