Home
บุคลากร
อ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล
ชื่อ - สกุล :

อาจารย์ สาลินี สันติธีรากุล

ตำแหน่ง :อาจารย์
Email :salinee@eng.cmu.ac.th, s.santiteerakul@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :053-944125-6
  ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบัน
สาขา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
2541–2545
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ (กียรตินิยมอันดับ 1)
Master of Engineering
2545–2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาที่เชี่ยวชาญ  
 
 • Project Feasibility Study
 • Quality Control
 • Statistical Process Control
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Productivity Improvement
   ผลงานตีพิมพ์   
 
 • 1) ปารเมศ ชุติมา และ สาลินี สันติธีรากุล “ฮิวริสติกสำหรับการโหลดงานและการจัดตารางงาน สำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 12, ตุลาคม 2546
 • 2) Ramingwong, S. and Santiteerakul, S., “Preliminary Study on Tak’s Industrial Estate’s Distribution Center”, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 6, เชียงใหม่ ครั้งที่ 6, 2-3 พฤศจิกายน, 2549.
 • 3) ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์, สาลินี สันติธีรากุล, “การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบิน”, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 6, เชียงใหม่, 2-3 พฤศจิกายน, 2549.
 • 4) ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์, สาลินี สันติธีรากุล, “การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรม สำหรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก”, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 6, เชียงใหม่, 2-3 พฤศจิกายน, 2549.
 • 5) Sopadang, A., Jomjunyong, S., Ramingwong, S. and Santiteerakul, S., “An Industrial Estate Site Evaluation Model and Its Implementation on Tak’s 3 Border Districts”, in Proceeding of The 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference and The 9th Asia Pacific Regional Meeting of International Foundation for Production Research, Bangkok, Dec.17-20, 2006
 • 6) Santiteerakul, S., Thiengburanathum, P and Ramingwong, S., “On Potential Analysis for northern Thailand Cluster: industry, frontier and logistics bases”, in Proceeding of The 2nd Thai LCA Workshop and Seminar 2007, Chiangmai, 15 – 16 March, 2007
   งานวิจัย   
 
 • 1) นักวิจัย โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิต จังหวัดตาก มี.ค. 2549 – มี.ค. 2550
 • 2) นักวิจัย โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการศึกษาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ในกรอบกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ก.พ. 2550 –ส.ค. 2550
 • 3) นักวิจัย โครงการสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มิ.ย. 2550 – ต.ค. 2550
 • 4) นักวิจัย โครงการการประเมินศักยภาพธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย โดย SCM / Logistics Scorecard สำหรับตัวแทนออกของรับอนุญาต (สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย) ก.ค. 2550 – ส.ค.2550
 • 5) นักวิจัย โครงการสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) มิย.2550 – กย. 2550
 • 6) นักวิจัย โครงการการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ของไทย โดย SCM Logistics Scorecard (สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย) กค. 2550 – ธค. 2550
 • 7) ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษ สำหรับรถบรรทุก และระบบการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) กค.2550 – ปัจจุบัน
 • 8) นักวิจัย โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ตค. 2550 – ก.ย. 2551
 • 9) นักวิจัย โครงการจัดทำคู่มือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ตค. 2550 – ก.ค. 2551
 • 10) ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ The Enhancing the Development Effectiveness of the GMS Economic Cooperation Program: EWEC Logistics Study (Asian Development Bank) พย.2550 – ปัจจุบัน
   ประสบการณ์ทำงาน   
 
 • 1) Quality Engineer บริษัท ซันโยเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มิ.ย. 2547 – ก.พ. 2549
 • 2) อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี.ค. 2549 – ปัจจุบัน