Home
บุคลากร
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

 
ชื่อ - สกุล :

ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ตำแหน่ง :อาจารย์
Email :tanyanuparb@eng.cmu.ac.th, tanyanuparb@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ :053-944125-6 ต่อ 320
 
 ประวัติการศึกษา 
 
วุฒิการศึกษา
ปี
สถาบัน
สาขา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
2539–2543
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Master of Engineering
2546–2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Doctor of Engineering
2549–2553
Tokyo Institute of Technology
Industrial Engineering and Management
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ 
 
 
 • Innovation Management
 • New Product Development
 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000, 14000, 18000
 • GMP, HACCP, การอนุรักษ์พลังงาน
 
  ผลงานตีพิมพ์ 
  
 
 • 1) Anantana, T, Enkawa, T, and Suzuki, S.: “New Product Development Operational Performance and Its Influential Factors of Manufacturing Firms in Japan”, the 12th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory Applications & Practice (IJIE), November 4-7, 2007, Cancun, Mexico, Proceeding, pp. 307-313 (2007).
 • 2) Tanyanuparb ANANTANA, Takao ENKAWA, and Sadami SUZUKI.: “New Product Development Efficiency and Firm’s Financial Performance: Perspective of Technology Trajectories in Japanese Manufacturing”, The 5th International Conference on Innovation and Management (ICIM), December 10-11, 2008, Maastricht, the Netherlands, Proceeding, pp. 766-774 (2008).
 • 3) Anantana, T., Enkawa, T., Suzuki, S.: ‘Utilising Computerised Tools and IT in New Product Development to Constitute Firm’s Financial Performance and the Impact of R&D Intensity’, under reviewing in International Journal of Product Development (2008).
 • 4) Anantana, T, Enkawa, T, and Suzuki, S.: “Empirical Research on The Influential Factors for Successful New Product Development and their Differences among Industries”, Journal of Japan Industrial Management Association, Vol. 59, No. 6, pp. 494-504 (2009).
 • 5) Sadami SUZUKI, Shinsuke KITAMURA, Takao ENKAWA and Tanyanuparb ANANTANA.: "The Impact of New Product Development Competencies on Financial Performance: Moderating Effect of Product Complexity and Market Uncertainty" in Journal of the Japanese Society for Quality Control, Vol.39, No.3, pp.112-122 (2009) (in Japanese).
 
  งานวิจัย 
  
 
 • 1) การสำรวจ และประเมินผลการดำเนินการ โครงการปิดถนนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ (2545) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • 2) รูปแบบการจัดการระบบขนส่งนักศึกษาด้วยรถไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 3) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 4) การสำรวจ และประเมินผลการจัดงาน สันกำแพง สานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม จังหวัดเชียงใหม่ (2547) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • 5) รูปแบบการคัดกรองผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของไทย (2547) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 6) การจัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงินศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ เชียงใหม่ (2547) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 7) โครงการสำรวจศักยภาพทางนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (2548) Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • 8) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง สำหรับพื้นที่การเกษตร จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้พลังงานทดแทน (2548) สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
 • 9) โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสร้างเมืองนวัตกรรมและการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน (2548) สำนักงานจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 • 10) โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม-ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิตจังหวัดตาก (2549) สำนักงานจังหวัดตาก
 • 11) โครงการศึกษาการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เชียงของ-ห้วยทราย) (2553) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
  ประสบการณ์ทำงาน 
  
 
 • 1) Material Control Engineer, Thai Asahi Electronic Devices Co.,Ltd. 2543-2544
 • 2) วิศวกรโครงการ, โครงการวิจัย: การศึกษารูปแบบในการจัดการด้านพลังงานที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแบบพึงพาตนเองได้ (Microhydro) 2545-2548
 • 3) อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544-ปัจจุบัน
 • 4) อาจารย์ / อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 2545 – 2548
 • 5) อาจารย์ / อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2546 – 2548
 • 6) อาจารย์ / อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2548 – 2549
 • 7) ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ ISO 9001: 2008 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2554
 • 8) ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ 5ส เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร Siam Stone Aggregate Co., Ltd 2553
 • 9) ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน T.K.K. Ceramic Co., Ltd จ. ลำปาง 2547
 • 10) ที่ปรึกษาการจัดทำ Production Process Flow และการจัดทำ Work Instruction บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จำกัด 2546
 
  ประวัติการฝึกอบรม 
  
 
 • 1) เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2544
 • 2) Advanced Audit Technique (ISO 9001: 2000), Management System Certification Institute (Thailand) 2545
 • 3) การตรวจประเมินระบบ GMP & HACCP, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2546
 • 4) การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2547
 • 5) การจัดทำ และการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2548
 • 6) เทคนิคการประเมินวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Assessment), ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 2553
 • 7) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์(Carbon Footprint Assessment), ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 2553