Home
บุคลากร
รศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฉัตร  ชมภูอินไหว

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2540

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering

2543

The University of New South Wales,

Sydney, AUSTRALIA

Mechanical and Manufacturing Engineering,

majoring in Industrial Management

Doctor of Engineering

2549

Oregon State University, USA

Industrial and Manufacturing Engineering

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพ (Process and Quality Improvement)

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต (Application of Industrial Engineering (IE)Techniques for Productivity Improvement)

การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis)

การจัดการทางด้านวิศวกรรม (Engineering Management)

การพัฒนาและนำนวัตกรรมและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Development of New Innovative and Effective Pedagogic Approaches for Engineering Education (e.g. Innovative Uses of Technology in Education, Mobile Technology Uses in Education)

การทดลองแบบ Quasi-Experimentation

การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

 

ผลงานตีพิมพ์

1) จำเริญ เขื่อนแก้ว และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2551).การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2551 (IE NETWORK CONFERENCE 2008), จ.สงขลา, 20-22 ตุลาคม 2551

2) Chompu-inwai, R., Sirinya, T., and Sunawan, A. (2008). “Implementation of Total Productive Maintenance in healthcare: a case study.” Proceedings of the 5th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM'08), Melbourne, Australia, June 30- July 2, 2008.

3) Chompu-inwai, R. and Doolen, T. L. (2007), “The impact on student attitudes of the use of mobile wireless technology in higher education classrooms,” The International Journal of Engineering Education, 24(1), 1-9.

4) Chompu-inwai, R. and Doolen, T. L. (2006), “A methodology for studying the impact of laptops in Engineering classrooms,” Proceedings of the 36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, San Diego, CA, October 28 – 31, 2006.

5) Chompu-inwai, R. and Doolen, T. L. (2006), “Using qualitative methods to evaluate the use of technology in the classroom,” Proceedings of the 36th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, San Diego, CA, October 28 – 31, 2006.

6) Chompu-inwai, R. (2006), “Use of problem-based learning to enhance student learning and classroom participation in an introductory computer language programming course,” Proceedings of the European Society for Engineering Education (SEFI) 34th Annual Conference, Uppsala, Sweden, June 28- July 1, 2006.

7) Chompu-inwai, R. and Doolen, T. L. (2005), “Using the integration of QFD and IDEF techniques for mobile wireless classroom process improvement,” Proceedings of the American Society of Engineering Education, 2005 ASEE Annual Conference and Exposition, Portland, OR, June 12-15, 2005.

8) Thaiupathump, T., Thongsongkrit, W., and Chompu-inwai, R. (2005), “Flash-based interactive learning of fundamental Fourier analysis,” Proceedings of the American Society of Engineering Education, 2005 ASEE Annual Conference and Exposition, Portland, OR, June 12-15, 2005.

9) Chompu-inwai, R. and Doolen, T. L. (2004), “IDEF functional modeling for instructional processes in mobile wireless technology classrooms,” Proceedings of the International Conference on Computers & Industrial Engineering, San Francisco, CA, November 13 –16, 2004.

10) วิมลิน สุขถมยา และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว (2541). การศึกษาวิจัยทางเลือกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เอกสารประกอบการสัมมนาข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 4 (IE NETWORK CONFERENCE), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ หนัาที่ 530-542.

 

งานวิจัย

1) การลดเวลานำในการผลิตในโรงงานผลิตน้ำแข็งโดยใช้แนวคิด ลีน ซิกซ์ ซิกมา, เกวลี สมบูรณ์, คุณีกร โตไพบูลย์, พงศกร โพธา, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2) การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการขัดหน้าหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, สกุลรัตน์ กัญญเทพ, สงกรานต์ พันธุรัตน์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3) การออกแบบและวางผังโรงงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดเอราวัณกล่องกระดาษ, พิมพ์วิมล สุวรรณหล่อ, วนิดา ถนอมเสียง, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานจิปาถะโดยใช้เทคนิคการศึกษางาน, วริษฐา คำเดชศักดิ์, วริษฐา หลิมศิริวงษ์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคนิคการศึกษางานที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, ศยามล ประสาทเขตวิทย์, อรจิรา ธิราวัฒน์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

6) การพัฒนาระบบบำรุงรักษาแบบทวีผลในห้างหุ้นส่วนจำกัดเอราวัณกล่องกระดาษ, สุวิมล บัวคำตอง, ขณิฐา ยะจอม, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2551 (ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550)

7) การปรับปรุงการวางผังโรงงานในห้างหุ้นส่วนจำกัดเอราวัณกล่องกระดาษ, ภาณุพงศ์ จันถนอม, วรพล พุทธสอน, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 (ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550)

8) การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของภาค อุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ, เฌนิตา จินาเดช, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

9) การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อลดการแตกร้าวของแผ่นอลูมินาซับสเทรทโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง, นวลละออ พรรณเรืองรอง, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2551

10) การพัฒนาดัชนีชี้วัดในการประเมินความสามารถของวิศวกรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิดส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, อายุวัฒน์ ชัวศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2550

11) การลดการสูญเสียอลูมิเนียมในกระบวนการผลิตถาดวางอาหารบนเครื่องบินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดในบริษัทดริสเซน แอรคราฟท อินทีเรีย ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด, อารยะ ยืนบุญ, ศุภลักษณ์ คำรังสี 2550 (โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์เทคโนโยลีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปี 2550)

12) การประยุกต์ใช้เทคนิค Quality Function Deployment (QFD) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อความพอใจของลูกค้า : กรณีศึกษา บริษัท PC Software 1994 จำกัด, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา, สุธีรา เอื้ออัมพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

13) การศึกษาและปรับปรุงการทำงานและการวางผังโรงงานใน บริษัทแอ๊ดแฟล็คซ์ (ไทยแลนด์)จำกัด โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา และการออกแบบและการวางผังโรงงาน, สุรพงษ์ สุจริตวณิชพงษ์, อิศรา ภูววิเชียรฉาย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

14) การศึกษาและปรับปรุงการทำงานและการวางผังโรงงานในบริษัท ภัทยา ลำพูน โดยใช้เทคนิคการศึกษา การเคลื่อนไหวและเวลา และการออกแบบและวางผังโรงงาน, นริสา บัวบาน, พีรพรรณ วีรัศวิน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

 

ประสบการณ์ทำงาน

1) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

2) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน