Home
บุคลากร
ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1989-1993

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering

1995-1998

Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

Management of Technology

Doctor of Engineering

1998-2003

Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

Management of Technology

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยดำเนินการ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

 

ผลงานตีพิมพ์

1) Uttapol Smutkupt, “Role of Information Technology in Manufacturing System”, Proceedings of the 2002 IE Network National Conference, Khanchanaburi, THAILAND. v.1, pgs 365-370, 2002.

2) อรรถพล สมุทคุปติ์, “ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง”, เอกสารประกอบการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสหการประจำปี 2546, จ.พิษณุโลก. หน้า 273-280, 2003.

3) Nittaya Maneevan and Uttapol Smutkupt, “Educational Information System”, Proceedings of the 12th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2005, Zhenjiang, CHINA. pgs 152-155, 2005.

4) Uttapol Smutkupt, Komgrit Leksakul and Apichat Sopadang, “Supply Chain Management Analysis in Northern Thai SMEs”, Proceedings of the 36th CIE Conference on Computer & Industrial Engineering, Taipei, TAIWAN. pgs 2925-2934, 2006.

5) คมกฤต เล็กสกุล และ อรรถพล สมุทคุปติ์, “การศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติก”, เอกสารประกอบการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2547, จ.เชียงใหม่. เล่ม 1 หน้า 365-372, 2004.

6) อรรถพล สมุทคุปติ์ และ คมกฤต เล็กสกุล, “การจัดเส้นทางการขนส่งกระจายสินค้า”, เอกสารประกอบการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2547, จ.เชียงใหม่. เล่ม 2 หน้า 1073-1080, 2004.

7) Uttapol Smutkupt and Komgrit Leksakul, “Advanced Manufacturing Technologies for Dentures Production”, Proceeding of the 2nd KU-CMU Academic Symposium 2008, Takamatsu, JAPAN.

8) อรรถพล สมุทคุปติ์, คมกฤต เล็กสกุล และ พิบูลย์ เครือคำอ้าย, “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้เครื่องจักรในการประกอบชุดสายไฟรถยนต์”,เอกสารประกอบการประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2548, กรุงเทพมหานคร. หน้า 677-684, 2005.

9) Sakarin Chudoung and Uttapol Smutkupt, “Strategic Alliance for Rice Market by Nash Equilibrium Strategies in Non-Zero Sum Game”, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2009, Osaka, JAPAN.

10) Uttapol Smutkupt and Sakapoj Wimonkasame, “Plant Layout Design with Simulation”, Proceeding of the 2009 IAENG International Conference on Industrial Engineering, Kowloon, HONG KONG

 

งานวิจัย

1) การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการใช้งานด้านการแพทย์ (ทุนสำนักงานการอุดมศึกษา) ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน

2) การออกแบบโครงข่ายเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตเมืองเชียงใหม่ด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม (ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน

3) การพัฒนากระบวนการเชื่อมแบบด้านหลังสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เหมาะสม (ทุนศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ระยะเวลา ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน

4) การพัฒนากระบวนการขัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับผลิตภัณฑ์แอคทูเอเตอร์ (ทุนศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน

5) การหาเส้นทางการขนส่งพนักงานที่เหมาะสม (ทุนศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ระยะเวลา สิงหาคม 2552 – ปัจจุบัน

6) การประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ทุนศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ระยะเวลา มิถุนายน 2552 – เมษายน 2553

7) การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิต (ทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2552) ระยะเวลา มิถุนายน 2552 – เมษายน 2553

8) การคัดเลือกกระบวนการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์แอคทูเอเตอร์ (ทุนศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตุลาคม 2551 – ตุลาคม 2552

9) การประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสไลเดอร์ (ทุนศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตุลาคม 2551 – ตุลาคม 2552

10) การคัดเลือกหัวเชื่อมลวดทองในกระบวนการเชื่อมลวดทองทางไฟฟ้า (ทุนหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศสำหรับการผลิตฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ระยะเวลา มิถุนายน 2551 – เมษายน 2552

 

ประสบการณ์ทำงาน

1) อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1993-2007

2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1994-1995

3) กรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตัวแทนคณาจารย์ประจำ) 2003-2004

4) รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005

5) รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005-2009

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007-ปัจจุบัน

7) หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2009-ปัจจุบัน

 

ประวัติการฝึกอบรม

1. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Simio เทคโนโลยี MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems) 2010

2. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม SAP ในการบริหารการผลิต 2008

3. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Pro/Engineer 2007

4. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2005

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Arena เบื้องต้น

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Arena ระดับกลาง

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Arena ระดับสูง

5. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ Inventor 2004

6. การบริหารการผลิตในโครงการ APEC-IBIZ

การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 สำหรับ Auditor/Lead Auditor

เทคโนโลยีเครื่องจักรซีเอ็นซี

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจำลองสถานการณ์ MTS สำหรับเครื่องมือกล