Home
บุคลากร
ผศ.ดร.สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2530-2535

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering

2535-2537

University of Southern California, U.S.A.

Industrial and System Engineering

Doctor of Engineering

2540-2544

Iowa State University, U.S.A.

Industrial Engineering

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในโรงงาน

การประยุกต์ใช้หลักทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ

Optimization and Operation Research

การประยุกต์ใช้เทคนิคเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรม

การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ผลงานตีพิมพ์

1) แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การทดสอบแบบทำลาย โดยอ.ดร.สันติชัย ชีวสุทธิศิลป์, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2546

2) งานวิจัยเรื่อง “แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้การทดสอบแบบทำลาย โดยผลการทดสอบผลิตภัณฑ์มีการแจกแจงแบบปกติ” โดยอ.ดร.สันติชัย ชีวสุทธิศิลป์, เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ 21 – 22 ตุลาคม 2546, หนังสือรวมบทความประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม อุตสาหการหน้า 849 - 857

3) งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยสำคัญต่อการนำเทคนิคการควบคุมกระบวนการผลิตสถิติไปประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์” โดยอ.ดร.สันติชัย ชีวสุทธิศิลป และ นางสาวอุมาวดี นุชนิยม, เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ 20 – 22 ตุลาคม 2547, หนังสือรวมบทความประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม อุตสาหการหน้า 849 - 857

4) งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโรงงานน้ำดื่มโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม” โดยอ.ดร. สันติชัย ชีวสุทธิศิลป และ นายสิทธิชัย วงษ์ชูเครือ, เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ 20 – 22 ตุลาคม 2547, หนังสือรวมบทความประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม อุตสาหการหน้า 849 - 857

5) งานวิจัยเรื่อง “Development Programs for One-Shot Systems Using Multiple State Design . Reliability Models”, Naval Research Logistics 51 (2004), 874-892 โดย Shevasuthisilp Suntichai, Stephen B. Vardeman

6) งานวิจัยเรื่อง “Key Factors for Applying Statistical Process Control Technique” โดย Dr. Suntichai Shevasuthisilp, Umawadee Nuchniyom , เผยแพร่ในการประชุม 10th International Conference on ISO 9000 and TQM, March 28-30 2005, 10th International Conference on ISO 9000 and TQM Proceeding 187 – 188.

7) โครงการการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลูกชิ้นโดยใช้เทคนิคซิกส์ซิกม่า และโครงการประยุกต์ใช้เทคนิคการ ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเพื่อลดการสูญเสียในโรงงานน้ำดื่ม (ทุนสนับสนุนโครงการ IRPUS)

8) Efficiency Improvement of Scheduling Using Heuristic Method and Simulation Technique in Electronic Assemblies Industry Production (ทุนสนับสนุนจากโครงการศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น) ในหัวข้อเรื่อง

9) Analysis of Activity-Based Costing in the After Press Services Industry ประชุมวิชาการที่ประเทศสิงคโปร์ the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2009 (IMECS 2009). 18-20 March, 2009

10) Improvement of Scheduling Efficiency Using Heuristic Methods and Simulation Technique in Electronic Assemblies Industry Production ประชุมวิชาการที่ประเทศสิงคโปร์ the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2009 (IMECS 2009). 18-20 March, 2009

11) เกณฑ์มาตรฐานการผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 โดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

 

งานวิจัย

1)โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต 2551-2552 (ทุนสนับสนุนจากสถาบันอาหาร)

2) โครงการประหยัดพลังงานโดยเทคโนโลยีสะอาดให้อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ 2552 (ทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร)

3) การหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขบวนการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุมโดยพื้นผิว 2551-2552 (ทุนสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)

4) หัวหน้าโครงการโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2548 -2552 (สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eng.cmu.ac.th/ctcmu

5) หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษสา (สนับสนุนโดยส่วนส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

6) ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตร์จารย์ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 255494: การพัฒนาคุณภาพเชิงปริมาณสำหรับงานด้านวิศวกรรม      โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง จำนวน 164 หน้า โดย อ.ดร.สันติชัย ชีวสุทธิศิลป์. (2546)

7) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 255494: การออกแบบการทดลอง สำหรับงานด้านวิศวกรรม        โครงการผลิตเอกสารชุดการเรียน สนับสนุนโดย ทบวงมหาวิทยาลัย

8) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 255321: การควบคุมคุณภาพ สำหรับงานด้านวิศวกรรม โครงการผลิตเอกสารชุดการเรียน สนับสนุนโดย ทบวงมหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

1) คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาการควบคุมคุณภาพสำหรับทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ ระดับภาคีวิศวกร ประจำปี 2550-52

2) คณะทำงานทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2550-52 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

3) เป็นคณะกรรมการร่างเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) กรรมการตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5) คณะกรรมการโครงการจัดทำแผนธุรกิจศูนย์กระดาษสาในเขตภาคเหนือ

6) ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประวัติการฝึกอบรม

1) 6 - 10 พฤศจิกายน 2549 , อบรมหลักสูตร PREMA , กรุงเทพ , ไทย

2) 25 - 30 มิถุนายน 2549 , อบรมการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ , กรุงเทพ , ไทย

3) 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2549 , เพื่อเข้าร่วมประชุมระดมความคิดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในสถานประกอบการ , ณ จ.แพร่ และ จ.น่าน , ไทย

4) 13 - 14 มกราคม 2549 , ประชุมคณะทำงานทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ ระดับภาคีวิศวกร ปี 2552 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ขอยกเลิก ที่ ศธ0515(09).7/089 ลว.12 มค.49) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ , ไทย

5) 14 - 16 ตุลาคม 2548 , ประชุมคระกรรมการเนินการจัดสอบวิชา Quality Engineering และร่วมออกข้อสอบเพื่อจัดส่งให้ ก.ว , กรุงเทพ , ไทย

6) 7 - 11 มีนาคม 2548 , ความรู้พื้นฐานทางการทำเหมืองข้อมูล , สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ , ไทย

7) 13 มกราคม 2548 , ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ สาขาการควบคุมคุณภาพ , กรุงเทพมหานคร , ไทย

8) 13 - 15 ธันวาคม 2547 , ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพนานาชาติ ICQCC 2004 , กรุงเทพมหานคร , ไทย

9) 17 กันยายน 2547 , การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดนาโนเมตร , กรุงเทพมหานคร , ไทย

10) 11 - 15 มีนาคม 2545 , อบรม"การใช้CMS(course management system ในการพัฒนาและจัดเก็บและจัดการภาควิชาสำหรับ e-learning)" , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย