Home
บุคลากร
รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Science

 

Oregon State University, USA

Industrial Engineering

Doctor of Engineering

 

Oregon State University, USA

Industrial Engineering

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Manufacturing Technology

Product Design and Development

Productivity Improvement

Biomaterial and Biomedical Equipment Development

Feasibility Study

 

ผลงานตีพิมพ์

Wassanai Wattanutchariya, Kannachai Kanlayasiri, Brian Paul, "Effect of Machining Methods on Flow Friction Behavior in Microchannels" การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2546, พิษณุโลก, 2546.

Wassanai Wattanutchariya, Brian K. Paul, “Bonding Fixture Tolerances for High-Volume Metal Microlamination Based on Fin Buckling and Laminae Misalignment Behavior,” Journal of Precision Engineering, Vol 28 Issue 2, 2004, PP 117-128.

Wassanai Wattanutchariya , “Control of Fin Warpage in Metallic Microlaminated Heat Exchangers” การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2547, เชียงใหม่, 2547

สุรพงศ์ บางพาน และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวกล้องโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, เชียงใหม่, ตุลาคม 2547.

Wassanai Wattanutchariya, Brian K. Paul, “Effect of Fixture Compliance on Thermally Enhanced Edge Registration in Microlamination,” Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol 126 Issue 4, 2004, PP 845-8

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, และไกรสร ลักษณ์ศิริ, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสำหรับเคหะพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่”,การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548, กรุงเทพ, ตุลาคม 2548.

บุญฤทธิ์ ปินตาสี และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การสร้างแบบจำลองความเที่ยงตรงและพื้นผิวสำเร็จสำหรับอลูมิเนียมโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบ”,การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548, กรุงเทพ, ตุลาคม 2548.

วรพจน์ เสรีรัฐ, วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, “การสำรวจศักยภาพทางนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548, กรุงเทพ, ตุลาคม 2548.

Poon Thiengburanathum, Vitul Lieorungruang, Ampan Bhromsiri, Wassanai Wattanutchariya, “Sustainable supply-chain of construction products and materials: a case study of natural fiber cement wall products” Chiang Mai University Journal, Vol. 5 No. 2 2006, PP153-162.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, รุ่งเรือง จันทา, “การปรับปรุงกระบวนการผลิตผนังจากวัสดุพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, กรุงเทพ, ธันวาคม 2549.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประเมินรูปแบบการผลิตโพลาเพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, กรุงเทพ, ธันวาคม 2549.

Wassanai Wattanutchariya and Bunyalith Pintasee, “Optimization of Metallic Milling Parameters for Surface Finishing” Proceeding of 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Bangkok, Thailand, Dec 2006

Wimalin Sukthomya, Sakgasam Ramingwong, Wassanai Wattanutchariya, “The Project Feasibility Study of Parboiled Glutinous Rice Coated with Iron” Proceeding of International Conference on Green and Sustainable Innovation, Chiang Mai, Thailand, Dec 2006

Wassanai Wattanutchariya and Tanongkiat Kiatsiriroat, “Appropriate Manufacturability for Proton Exchange Membrane Fuel Cells for Automobile Applications” Proceeding of International Conference on Green and Sustainable Innovation, Chiang Mai, Thailand, Dec 2006

นฤชยา สาตแฟง และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว” การประชุมวิศวกรรมล้านนา, เชียงใหม่, สิงหาคม 2550

รัตติกาล กองบุญ และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประเมินศักยภาพการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย,” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Volume 14 (2-3), 2550.

Pun-Arj Chairatana, Wassanai Wattanutchariya, Worapod Sereerat, Renus Sermboonsang, and Wichien Churdchutrakuntong, “City & Innovation: Community Innovation Survey in Chiang Mai” Proceeding of 1st International Conference on City Foresight in Asia Pacific, Chiang Mai, Thailand, Sep 2007

Narichaya Satafang and Wassanai Wattanutchariya, “Implementation of Quality Function Deployment for Healthy Rice Crackers Development” Proceeding of 5th International Conference on Quality and Reliability, Chiang Mai, Thailand, Nov 2007

อดิศร พ้นภัย และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ,” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, กรุงเทพ, 13-14 มิถุนายน 2551

Verawat Udomphon, Wassanai Wattanutchariya 2008 “Development of Metallic Polar Plate Fabrication for Proton Exchange Membrane Fuel Cell,” Proceeding of 15TH TRI-UNIVERSITY INTERNATIONAL JOINT SEMINAR AND SYMPOSIUM, China, 2008

วราลักษณ์ มาลี และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนในประเทศไทย,” การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่ 8), เชียงราย, 12-13 มีนาคม 2552

Parachawee Krisadawat, Nirun Suwannasit, Wassanai Wattanutchariya, “Performance Evaluation of Diesel Generator Set Using Transformer Reused Oil,” Proceedings of the 16th Tri-University International Joint Seminar and Symposium, Japan, October 19–22, 2009

ปวเรศ อัจฉราวรลักษณ์ และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การพัฒนารูปแบบชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิง แบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเพื่อการใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยหลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, ขอนแก่น, ตุลาคม 2552.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์เซลล์เชื้อเพลิงขนาด 300 วัตต์", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, ขอนแก่น, ตุลาคม 2552.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การใช้ประโยชน์เครื่องขึ้นรูปอย่างรวดเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน” , การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, ขอนแก่น, ตุลาคม 2552.

Wassanai Wattanutchariya, Wimalin Laosiritaworn, Sakgasem Ramingwong “The Project Feasibility Study of Vacuum Impregnation Parboiled Rice and Snack Product”, Proceeding of 2nd International Conference on Green and Sustainable Innovation, Chiang Rai, Thailand, Dec 2009

Suparerk Oaktan and Wassanai Wattanutchariya, “Appropriate Stamping Conditions of Metallic Polar Plate for Proton Exchange Membrane Fuel Cell”, Proceeding of 2nd International Conference on Green and Sustainable Innovation, Chiang Rai, Thailand, Dec 2009

Wassanai Wattanutchariya and Choncharoen Sawangrat, “The Development of Polar Plate Forming Process for Fuel Cell Equipment” Proceeding of 10th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Kitakyushu, Japan, Dec 2009

สุรชัย ทองสุรส และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “สภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการขึ้นรูปโพลาร์เพลตจากพอลิเมอร์ผสม”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Volume 17 (3), 2553.

พัฒนวิทย์ วานิชขจร, ศรัณย์ เชี่ยววานิช, อธิป เทพอำนวย, วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การพัฒนาการผลิตแผ่นเสริมอุ้งเท้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, อุบลราชธานี, ตุลาคม 2553.

อนุรักษ์ สิทธิกัน, เอกพงษ์ เขื่อนแก้ว, วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การออกแบบและการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ” , การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2553, อุบลราชธานี, ตุลาคม 2553.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งตามแนวคิดการบริโภคตามอารมณ์, การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, กรุงเทพ, ธันวาคม 2553

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของข้าวนึ่ง, การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, กรุงเทพ, ธันวาคม 2553

ชาญ ศานติตานนท์ และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การเพิ่มผลิตภาพการผลิตในโรงงานเครื่องประดับทอง” , การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9, จ.ปทุมธานี, 30 มิถุนายน 2554

ธนิษฐา รอยอินทรัตน และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องงอกตามแนวคิดการบริโภคตามอารมณ์" การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 7, พิษณุโลก, 29–30 กรกฎาคม 2554 และรอการตีพิมพ์ลงวารสารการวิจัยเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Wassanai Wattanutchariya and Tanongkiat Kiatsiriroat, “Appropriate Stamping Conditions of Metallic Polar Plate for Proton Exchange Membrane Fuel Cell” Chiang Mai University Journal of Natural Science: Special Issue on Manufacturing Technology, Vol. 10, No. 1, August 2011.

พูนธนะ ศรีสระคู และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การประเมินปัจจัยที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีอะปาไทต์” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม่โจ้-แพร่ วิจัย ครั้งที่ 2, 1-2 กันยายน 2554, แพร่

Surachai thongsuros, Wassanai Wattanutchariya and Nateechai Passadee, “Optimization of Polymer Composite Forming Parameters for Bipolar Plate Fabrication” Proceeding of 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability, 14-17 Sep 2011, Bangkok Thailand.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ เทพฤทธิ์ เล็กกิจเจริญชัย, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, ตุลาคม 2554, ชลบุรี.

พูนธนะ ศรีสระคู และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “การอัดขึ้นรูปวัสดุไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกหอยสำหรับเป็นชิ้นส่วนทางการแพทย์”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, ตุลาคม 2554, ชลบุรี.

มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ และ วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, “กระบวนการชุบแข็งพื้นผิวของหัวพ่นทรายโดยกรรมวิธีไนไตรดิ้ง”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, ตุลาคม 2554, ชลบุรี.

Wassanai Wattanutchariya and Tanitta Royintarat, “Development of GABA Rice Snack by Product Design Techniques”, Proceeding of Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2012, January 11-12, 2012, Noboribetsu, Japan,

Wassanai Wattanutchariya, Whattanapong Changkowchai, Pornpatima Yenbut, Tarin Sukhachiradet, “Preparation and Evaluation of Natural-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering”, Proceeding of Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2012, January 11-12, 2012, Noboribetsu, Japan.

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ วัฒนพงศ์ ฉางเข้าชัย, “การขึ้นรูปวัสดุไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกหอยสำหรับเป็นชิ้นส่วนทางการแพทย์”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, เพชรบุรี, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา และ วัฒนพงศ์ ฉางเข้าชัย, “การเปรียบเทียบแม่พิมพ์และการคัดเลือกวิธีการขึ้นรูปชีววัสดุที่เหมาะสม”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, เพชรบุรี, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี

Wassanai Wattanutchariya and Whattanapong Changkowchai, “Development of Hemostatic Agent from Local Material”, Proceeding of the 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2012 Dec, 2-5, 2012, Phuket, Thailand

Wasawat Nakkiew, Jaruwan Wannagoat, Wassanai Wattanutchariya and Anirut Chaijaruwanich, “Business Framework for Introducing New Developed Local Food Product”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Dec 10-13, 2012, Hong Kong, China

Wassanai Wattanutchariya and Tanitta Royintarat, “Implementation of Quality Function Deployment and Kansei Engineering for GABA Rice Snack Development”, Environmental and Natural Resources Journal, Vol. 10 No. 2 December 2012

Whattanapong Changkowchai and Wassanai Wattanutchariya, “Fabrication and Characterization of Composite Porous Scaffold by Chitosan-Gelatin/Hydroxyapatite for Bone Filler Application”, 2013 Bangkok International Conference on Biological Engineering & Natural Science (BBENS'2013), 25-27 January, 2013, Bangkok, Thailand

Pornpatima Yenbut and Wassanai Wattanutchariya, “Fabrication and Characterization of a Phosphate Glass/Hydroxyapatite Scaffold for Palate Repair”, 2013 Bangkok International Conference on Biological Engineering & Natural Science (BBENS'2013), 25-27 January, 2013, Bangkok, Thailand

Tarin Sukhachiradet and Wassanai Wattanutchariya, “Preparation and Characterization of Fibroin/Chitosan/Hydroxyapatite Porous Scaffold”, International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications October 11-12, 2013, Singapore

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, ประวิทย์ แก้วกันทา, สุทธิราช มูลบุ่ง, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดจากวุ้นมะพร้าวและดินขาว”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556, ชลบุรี

วัสสนัย วรรธนัจฉริยา, ประวิทย์ แก้วกันทา, สุทธิราช มูลบุ่ง, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดจากวุ้นมะพร้าวและดินขาว”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16-18 ตุลาคม 2556, ชลบุรี

Jidapah Ruennareenard, Puntad Panichayapun, Wassanai Wattanutchariya, “The Project Feasibility Study of Biotechnology Dried Longan,” Proceedings of the 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium, Japan, October 28–November 1, 2013

Teerawat Sangkas and Wassanai Wattanutchariya, “Preparation and Evaluation of Electrostatic Sprayed HA-PEEK Coating,” Proceeding of Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013, Nov 14-17, 2013, Chiang Mai, Thailand.

Jidapah Ruennareenard, Wassanai Wattanutchariya, Osamu Yamaguchi, Kei Ameyama, “Preparation and Evaluation of Hydroxyapatite Compact Scaffold Prepared by Spark Plasma Sintering Process,” Proceeding of Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013, Nov 14-17, 2013, Chiang Mai, Thailand.

Jidapah Ruennareenard and Wassanai Wattanutchariya, “Effect of Sintering Temperature on Hydroxyapatite Compact Scaffold Characteristics,” Proceeding of Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013, Nov 14-17, 2013, Chiang Mai, Thailand.

Tarin Sukhachiradet and Wassanai Wattanutchariya, “Effect of Fibroin: Hydroxyapatite ratio on Fibroin-Chitosan-Hydroxyapatite porous scaffold characteristics,” Proceeding of Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013, Nov 14-17, 2013, Chiang Mai, Thailand.

Wassanai Wattanutchariya, “Relationship between Polymeric Foam Characteristics and Properties of Porous Bone Substitute Fabricated by Polymeric Foam Replication.” 2013 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Dec 10-13, 2013, Bangkok, Thailand.

Tarin Sukhachiradet and Wassanai Wattanutchariya, “Preparation and characterization of fibroin/chitosan/hydroxyapatite porous scaffold,” Advanced Materials Research, Volume 849, 2014, PP 151-156.

Wassanai Wattanutchariya and Whattanapong Changkowchai, “Characterization of Porous Scaffold from Chitosan-Gelatin/Hydroxyapatite for Bone Grafting”, Proceeding of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014 (IMECS2014), Mar, 12-14, 2014, Hong Kong, Republic of China.

Wassanai Wattanutchariya and Pornpatima Yenbut, “Characterization of Phosphate glass/Hydroxyapatite Scaffold for Palate Repair,” Advanced Materials Research, Volume 931-932, 2014, PP 301-305.

Chompoonoot Kasemset, Nopparat Kumpong, Wassanai Wattanutchariya, “Processed Parboiled-Rice Product Development using HoQ Technique,” Advanced Materials Research, Volume 931-932, 2014, PP 1642-1646.

Chompoonoot Kasemset, Jaruwan Wannagoat, Korrakot Y. Tippayawong,  Wassanai Wattanutchariya, “Supply Chain Risk Management for New Product Development: Case Study of Reduced-fat Lanna Pork Sausage,” Industrial Engineering & Management Systems, Vol. 13 No. 2, June 2014, pp. 203-209.

Wassanai Wattanutchariya and Tarin Sukhachiradet, “Effect of Hydroxyapatite: Fibroin ratio on Hydroxyapatite-Fibroin-Chitosan Porous Scaffold Characteristics,” Chiang Mai University Journal of Natural Science: Special Issue on Manufacturing Technology, in process.

Wassanai Wattanutchariya and Jidapah Ruennareenard, “Effect of Sintering Temperature on Hydroxyapatite Compact Scaffold Characteristics,” Chiang Mai University Journal of Natural Science: Special Issue on Manufacturing Technology, in process.

Wassanai Wattanutchariya and Jidapah Ruennareenard, “Appropriate Forming Conditions for Hydroxyapatite-Bioactive Glass Compact Scaffold,” Chiang Mai University Journal of Natural Science: Special Issue on Manufacturing Technology, in process.

Wassanai Wattanutchariya and Kittiya Thunsiri, “Effects of Fibroin Treatments on the Biological and Physical Properties of Chitosan/Hydroxyapatite/Fibroin Bone's Scaffold,” Chiang Mai University Journal of Natural Science: Special Issue on Manufacturing Technology, in process.

Kittiya Thunsiri and Wassanai Wattanutchariya, “THAI SILK: FROM TRADITIONAL CLOTHING TO BIOMEDICAL ENGINEERING APPLICATION,” Proceedings of the 21st Tri-University International Joint Seminar and Symposium, Thailand, November 2-7, 2014.

 

งานวิจัย

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

- การพัฒนาอุปกรณ์ขนาดย่อมสำหรับระบบพลังงานเพื่องานทางความร้อน เคมี และชีววิทยา

- โครงการเทคโนโลยีสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

- การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอาคารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะพื้นถิ่นจากวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรม

- การปรับปรุงมาตรฐานการผลิตชาฝรั่งโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการส่งออกและลดมูลค่าการนำเข้า

- โครงการสำรวจนวัตกรรมและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่

- การพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมในการกัดชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี

- การประเมินศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและข้าวเหนียวพาร์บอยเสริมจุลธาตุและอะมิโน

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

- การสร้างรากฐานการผลิตและการออกแบบโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การผลิตและการตลาดข้าวนึ่งในประเทศไทย และศักยภาพเชิงธุรกิจของข้าวนึ่งเสริมคุณค่าเพื่อการส่งออก

- การลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องประดับโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อการผลิต

- การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอนกรีตชีวภาพสำหรับการใช้งานด้านการแพทย์  ภายใต้แผนงานวิจัยนวัตกรรมการประดิษฐ์วัสดุ

         คอนกรีตชีวภาพสำหรับทดแทนกระดูกมนุษย์จากเปลือกหอยผสมชีววัสดุ

-  การพัฒนานวัตกรรมวิธีผลิตและกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการใช้งานด้านการแพทย์ ภายใต้แผนงานวิจัย การ

        พัฒนาความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์

-  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยแปรรูปปราศจากการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์

         ภายใต้แผนงานวิจัย มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจภาคเหนือ

-  การประเมินศักยภาพเชิงธุรกิจและออกแบบเตาอบต้นแบบสำหรับไส้อั่วไขมันน้อย ภายใต้แผนงานวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

        ทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ: ไส้อั่ว 

- การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจเครื่องมือทันตกรรมเพื่อการจัดฟันด้วยอุปกรณ์ทวินแทรกดิสแทรกชั่น

- การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

- การผลิตและวิเคราะห์คุณลักษณะชิ้นงานที่ผลิตจากชีววัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ โดยได้รับทุนวิจัยนักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557

- โมเดลต้นแบบของเครื่องมือทวินแทรกดิสแทรกชั่นเพื่อใช้ในขบวนการยืดถ่างกระดูกขากรรไกรบนในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยได้รับทุนจาก สกว. ประจำปี 2556

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวก่ำด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับแนวคิดการบริโภคตามอารมณ์ โดยได้รับทุนจาก สกว. ภายใต้ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (พวอ. ปี 56) 

 

ประวัติการฝึกอบรม

1) การใช้โปรแกรม MiniTab เพื่อช่วยในงานด้านสถิติและการผลิต จัดโดย ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2) Training and Certification for APEC-IBIZ Small Business Counselors จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3) โครงการฝึกอบรมที่ปรึกษา นักวิจัย และผู้จัดการหน่วยร่วมภายใต้โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

4) อบรมการใช้งาน Computer Numerical Control Technology จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5) หลักสูตร ISO9000:2000 Auditor/Lead Auditor Training Course โดย Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI)

6) การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมระบบ GMP และ HACCP

7) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจรับรองระบบ GMP และ HACCP

8) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด

9) การอบรม Business Modeling, Feasibility and Tracking โดยสำนักงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

10) อบรมเรื่อง Developing Managerial and Leaderships Skills และ Creativity Tools for “Out-of-the-box” Thinking โดย Quality Training

11) โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรหลักสูตร Cleaner Technology/Life Cycle Assessment/ Eco Design

12) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม โดย FESTO และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13) การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) โดย NIDA

14) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวคิดการวางแผนทรัพยากรขององค์กร และการใช้โปรแกรมประยุกต์ ERP โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (สาขาการจัดการสมัยใหม่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา

1) ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำระบบประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

2) อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3) ผู้ตรวจประเมินและให้คำปรึกษา ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

4) ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ร่วมกับ บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

5) ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม

6) ที่ปรึกษา โครงการมองอนาคตเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ทำเนียบรัฐบาล และ เทศบาลเมืองลำพูน

7) วิทยากรอบรมโครงการการเตรียมคนก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ECO DESIGN)