Home
บุคลากร
รศ.ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลิน  เหล่าศิริถาวร

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2536-2539

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering

2543

University of Warwick, United Kingdom

Engineering Business Management

Doctor of Engineering

2544-2547

University of Nottingham,United Kingdom

Manufacturing Engineering and

Operations Management

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Quality management and the supply chain

Manufacturing process modeling and optimization

Neural networks for process monitoring, control and improvement

 

ผลงานตีพิมพ์

1) Sukthomya, W., and Tannock, J.D.T., 2005, The training of neural networks to model manufacturing processes, Journal of Intelligent Manufacturing. 16(1). pp.39-51. (impact factor: 0.595)

2) Sukthomya, W., and Tannock, J.D.T., 2005, •Taguchi Experimental design for manufacturing process optimisation using historical data and a neural network process model. International Journal of Quality and Reliability Management. 22(5). pp.485-502.

3) Sukthomya, W., and Tannock, J.D.T., 2005, The optimisation of neural network parameters using Taguchi design of experiments approach: an application in manufacturing process modeling. Neural Computing & Applications. 14(4) pp. 337 – 344. (impact factor: 0.167)

4) Laosiritaworn, W., Khamman, O., Ananta, S., Yimnirun, R., and Laosiritaworn, Y., 2008, Artificial neural network modeling of ceramics powder preparation: Application to NiNb2O6. Ceramics International. 34, pp.809-812. (impact factor: 1.36)

5) Laosiritaworn, W., 2008 Application of artificial neural network to calculate curie temperature of ferromagnetic materials, Advanced Material Research,55-57, pp.901-904.

6) Holimchayachotikul, P and Laosiritaworn, W., 2008, Modeling and optimization of ultrasonic cleaning process for hard disk drive arm using support vector regression, KKU Research Journal, Vol. 13, No. 3, pp.415 – 421

7) Laosiritaworn, W. and Chotchaithanakorn, N., 2009, Artificial neural networks parameters optimization with design of experiments: An application in ferromagnetic materials modeling, Chiang Mai Journal of Science, 36(1). pp.83-91.

8) Laosiritaworn, W. and Laosiritaworn, Y., 2009, Artificial neural network modeling of mean-field Ising hysteresis, IEEE Transaction on Magnetics, 14(6). pp.2644-2647 (impact factor: 0.9959, 2007)

9) Laosiritaworn, W., Yimnirun, R. and Laosiritaworn, Y., 2010, Artificial neural network modeling of ferroelectric hysteresis: An application to Soft Lead Zirconate Titanate ceramics, Key Engineering Materials, 421-422. pp. 432-435. (impact factor: 0.224, 2005)

10) วิมลิน สุขถมยา และ รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว., การศึกษาวิจัยทางเลือกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เอกสารประกอบการสัมมนาข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, หน้าที่ 530-542.

 

งานวิจัย

1) การศึกษาวิจัยทางเลือกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในเขตพื้นที่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2540)

2) เรื่องการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวนึ่งเสริมธาตุเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สภาวิจัยแห่งชาติ (2549)

3) การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งเสริมจุลธาตุที่เหมาะสมต่อการประยุกต์ ใช้สำหรับวิสาหกิจในท้องถิ่นได้ด้วยต้นทุนและคุณภาพที่เหมาะสม สภาวิจัยแห่งชาติ (2550)

4) การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเพื่อสร้างแบบจำลองของการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550-2551)

5) การปรับปรุงกระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551-2552)

6) แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของสารแฟร์โรอิเล็กทริกPZT สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( (2552-2553)

7) การรู้จำแบบในแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตตัวจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยโครงข่ายประสาทเทียม ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552-2553)

8) การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2553-2554)

9) การหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการอบคอยล์โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553-2554)

 

ประสบการณ์ทำงาน

1) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539- ปัจจุบัน)

2) หัวหน้าฝ่ายควบคุมเอกสารสำหรับระบบคุณภาพ ISO 9000 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

3) Post graduated researcher at Rolls Royce University Technology Centre (University of Nottingham) (2544-2547)

4) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (2548- ปัจจุบัน)

5) อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ (2548- ปัจจุบัน)

6) ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (2549)

7) กรรมการสอบไล่ภายนอก หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (2549-ปัจจุบัน)

8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (2549, 2552)

9) รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551-ปัจจุบัน)