Home
บุคลากร
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2539

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering

2541

Asian Institute of Technology, Thailand

Industrial Engineering

Doctor of Engineering

2548

Asian Institute of Technology, Thailand

Industrial Engineering

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Optimization

Neural Network

Multicriteria Decision Making

 

ผลงานตีพิมพ์

1) Leksakul Komgrit, “Fuzzifying approach to portfolio optimization”, Proceedings of 11st IE Network Conference, 2002.

2) Leksakul Komgrit, “Relaxing Resource Constraints by Max/Min Operator”, Proceedings of 12nd IE Network Conference, 719-724, 2003.

3) Leksakul K. and Techanitisawad A., “An application of the neural network energy function to machine sequencing”, Computational Management Science, Spring Berlin-Heidelbergy, vol. 2, no. 4, 309-329, 2005.

4) คมกฤต เล็กสกุล และ อรรถพล สมุทคุปติ์, “การศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติก”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 365-372, 2547.

5) อรรถพล สมุทคุปติ์ และ คมกฤต เล็กสกุล, “การจัดเส้นทางการขนส่งกระจายสินค้า”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 1073-1080, 2547.

6) อรรถพล สมุทคุปติ์, คมกฤต เล็กสกุล และ พิบูลย์ เครือคำอ้าย, “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้เครื่องจักรในการประกอบชุดสายไฟรถยนต์”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14, 677-684, 2548.

7) คมกฤต เล็กสกุล และ อรรถพล สมุทคุปติ์, “การศึกษาการผุกกร่อนของชิ้นงานพ่นเคลือบด้วยความร้อนโดยเครื่องทดสอบแบบพ่นด้วยเกลือ”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14, 775-782, 2548.

8) อรรถพล สมุทคุปติ์, คมกฤต เล็กสกุล , ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธ์ และ ภาสวร จาตุรชาต,“การพัฒนาระบบขนส่งถ่ายอัตโนมัติจำลอง”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14, 804-809, 2548.

9) ปิยะเชษฐ โอภาสชวลิต, นิวิท เจริญใจ และ คมกฤต เล็กสกุล ,“การพยากรณ์ความต้องการสินค้าโดยวิธีโครงข่ายประสาท”, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 14, 935-942, 2548.

10) Uttapol Smutkupt, Komgrit Leksakul and Apichat Sopadang, “Internet-based Supply Chain Management Analysis”, The 36th CIE Conference on Computer&Industrial Engineering, 2164-2173, 2006.

11) A. Limcharoen, C. Pakpun and K. Leksakul, “Application of Simulation in Etching Process Parameter Optimization for HDD Slider Fabrication” Engineering Journal, Chiang Mai University, Vol. 17 (2), 10-17 (2010).

12) P. Holimchayachotikul, A. Limcharoen, K. Leksakul and G. Guizzi, “Multi-Objective Optimization based on Robust Design for Etching Process Parameters of Hard Disk Drive Slider Fabrication”, 11th WSEAS International Conference on AUTOMATION & INFORMATION (ICAI), 166-170 (2010).

13) R. Jintawiwat and K. Leksakul, “Bus Stop Selection for Bus System of Large Industrial Factory”, 2nd International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT), Vol. 1, 467-471 (2010).

14) P. Holimchayachotikul, K. Leksakul, D.R. Montella and M. Savino, “Predictive Collaborative Performance System in B2B Supply Chain Using Neuro_Fuzzy” Proceeding of 9th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering, 348-354 (2010).

15) P. Holimchayachotikul, R. Derrouiche, K. Leksakul and G. Guizzi, “B2B Supply Chain Performance Enhancement Road Map Using Data Mining Techniques” Proceeding of 9th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering. 336-341 (2010).

16) P. Holimchayachotikul, K. Leksakul* and S. Nattaradol, “Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process for Supplier Selection of Automobile and Electronics Industries”, 2nd International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT), Vol. 2, 6-9 (2010).

 

งานวิจัย

1) โครงการการพัฒนาระบบการบริหารห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน (แหล่งทุนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ระยะเวลา 4 เดือน

2) โครงการการศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีนเพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน (แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ระยะเวลา 18 เดือน

3) โครงการการศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย (แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

4) ทุนวิจัยจากโครงการ IRPUS ปี 2550

- โครงการพัฒนากระบวนการผลิตฟันเทียมชนิดติดแน่นโดยใช้เทคนิคพื้นผิว ตอบ

- โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตฟันเทียมชนิดติดแน่นโดย Rapid Prototype

- โครงการพัฒนาชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ด้วยใยแก้วคาร์บอน

- โครงการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคนิคสุญญากาศ

5) ทุนวิจัยจากโครงการ IRPUS ปี 2551

- โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีต้นแบบแบบรวดเร็วในวิศวกรรมชีวการแพทย์

- โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการนำความร้อนของตัวนำความร้อนในแหล่งรับความร้อนด้วยเทคโนโลยีนาโน

6) ทุนวิจัยจากโครงการ IRPUS ปี 2552

- โครงการการพัฒนาส่วนฝาครอบบนกระดูกต้นขาโดยการประยุกต์ด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบรวดเร็ว

7) โครงการการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา: โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู

8) ทุนวิจัยจาก NECTEC

- โครงการการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติในกระบวนการกัดเพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด ในเทคโนโลยี MEMs สำหรับการผลิตหัวอ่าน ฮาร์ดดิสก์

- โครงการการหาเส้นทางการขนส่งพนักงานที่เหมาะสมที่สุด (Optimization of Worker’s Transportation Routing)

 

ประสบการณ์ทำงาน

1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานแป้งมันชัยศิริ จังหวัดกาฬสินธุ ปี 2540-2542

2) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงงานแป้งมันชัยเจริญ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2540-2542

3) หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยบริการระบบวัดความละเอียดสูง ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025

4) กรรมการ/อาจารย์พี่เลี้ยงของนักศึกษาในเครือข่ายกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6) ประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงินและทะเบียน การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 และ 13

7) คณะกรรมการประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548

8) คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9) คณะกรรมการวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548

10) คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการฝึกอบรม

1) อบรมเทคโนโลยีการผลิตด้วยเทคโนโลยี MEMs ณ ประเทศญี่ปุ่น

2) อบรมและผ่านหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9000: 2000

3) อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรโดยใช้ มาตรฐาน TQA

4) อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง