Home
บุคลากร
รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง

 

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2534

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering

2540

Vanderbilt University, TN, USA

Management of Technology

Doctor of Engineering

2544

Clemson University, USA.

Industrial Engineering

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การบริหารโครงการ, การบริหารการผลิต

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, การประเมินและวิเคราะห์โครงการ

การออกแบบและวางผังโรงงาน, การวิเคราะห์ต้นทุน การผลิต และการลดต้นทุน, การลดของเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000, 14000, 18000 ; GMP, HACCP, GAP,

 

ผลงานตีพิมพ์

1) Tippayawong Y. K., Patitad P., Sopadang A., and Takao Enkawa, Factors Affecting Efficient Supply Chain Operational Performance of High and Low Technology Companies in Thailand, Management Science and Engineering Vol.4, No.3, September 20, 2010.

2) Banomyong, R., and Sopadang, A., Using Monte Carlo Simulation to Refine Emergency Logistics Response Models: A Case Study, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (IJPDLM), Vol 40, Special Issue 8/9, 2010.

3) Banomyong, R., Sopadang, A., and Ramingwong, S., Logistics Benchmark Study of the East West Economic Corridor, Business & Management Quarterly Review (BMQR), Vol 1, No. 2, 2010.

4) Wanitwattanakosol, J., Holimchayachotikul, P., Nimsrikul, P., and Sopadang, A., Performance Improvement of Fright Logistics Hub Selection in Thailand by Coordinated Simulation and AHP, Industrial Engineering and Management Systems (IEMS), Vol 9, No. 2, 2010.

5) Sopadang, A., Cho, B. R., and Leonard, M. S., “Development of the Hybrid Weight Assessment System for Multiple Quality Attributes”, Quality Engineering, 15(1), 75-89, 2003.

6) Sopadang, A., and Ruksaree, S., Efficiency Performance in Supply Chain Operation of An Animal Feed Factory, MBA-KKU Journal, Vol 2, No. 2, 4-14, 2009.

7) อภิชาต โสภาแดง, คมกฤต เล็กสกุล, ชูศรี เที้ยศิริเพชร และ จาตุพงศ์ วาฤทธิ์, การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดและลำไยอบแห้งในประเทศไทย, TRF Logistics Research Papers, 1(1), 181-199, 2551.

8) อภิชาต โสภาแดง และ คณะ, การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม, TRF Logistics Research Papers, 1(1), 89-108, 2551.

9) อภิชาต โสภาแดง และ เสกสิทธิ์ มุละชิวะ, การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน, วารสาร Thai VCML, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2551.

10) Yudee, A., Sopadang, A., Wirojanupatump, S., and Jiansirisomboon, S., Aluminium-12wt% silicon coating prepared by thermal spraying technique: Part 1 optimization of spray condition based on a design of experiment, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 28(2), 431-439, 2006.

งานวิจัย

1) Tippayawong K. Y., Sopadang A., and Enkawa T., Effect of Production System Characteristic on Supply Chain Operational Performance of Thai Manufacturing Companies, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS) 2010 Vol. II, San Francisco, USA, October 20-22, 2010.

2) Pungchompoo S., and Sopadang A., A Supply Chain Performance Measurement Improved with Integrated Methods FDSM, MOO and DEA Part I: A Conceptual of Performance Measurement Framework in Thailand: Frozen Shrimp Chains, IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT), Singapore, June 2-5, 2010.

3) Payongyam P., Sopadang A., and Holimchayachotikul, P., Improvement of the Supply Chain System for Cooked Chicken Product Exported to Japan: A Case Study in Thailand For This Industry, IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT), Singapore, June 2-5, 2010.

4) Sopadang A., Ramingwong S., Santiteerakul S.,Banomyong R., Economic Hub Identification and Development in the East West Economic Corridor of the Greater Mekong Sub-Region, Proceeding of Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference, 2009.

5) Wanitwattanakosol J., Sopadang A., A Framework for Modeling Efficient Value Chain in the Electronics Products Industry, Proceeding of Asia Pacific Industrial Engineering and Management System Conference, 2009.

6) Chaowarut, W., Wanitwattanakosol, J., and Sopadang, A. A framework for Performance measurement of Supply Chains in Frozen Food Industries. Proceedings of the THAI VCML Conference, Chonburi, Thailand, November 19-21, 2009, 98-108.

7) Wanitwattanakosol, J., Nimsrikul, P., and Sopadang, A. Selection the freight logistic hub in Thailand on the North-South economic corridors using MCDM: A fuzzy and stochastic approach. Proceedings of the IE Network Conference, Khon Kaen, Thailand, October 21-22, 2009, 1366-1371.

8) อนุรักษ์ สว่างวงค์, เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, อภิชาต โสภาแดง และ ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์แบบฟัซซี่ในการคัดเลือกพ้นที่จัดตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3, การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 8, เพชรบุรี, 20-22 พฤศจิกายน 2552.

9) ภัชรี นิ่มศรีกุล และ อภิชาต โสภาแดง, การประยุกต์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทย, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 8, เพชรบุรี, 20-22 พฤศจิกายน 2552.

10) อภิชาต โสภาแดง, กรกฎ ใยบัวเทศ, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์, สาลินี สันติธีรากุล และชนม์เจริญ แสวงรัตน์, ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผู้ส่งหรือกระจายสินค้าของไทย, การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 8, เพชรบุรี, 20-22 พฤศจิกายน 2552.

ประสบการณ์ทำงาน

1) Development Economist : Cambodia, Lao PDR., Myanmar, and Vietnam (CLMV) Comprehensive Development Plan Focusing on Upgrading Industrial Structure, 2009: The Japan External Trade Organization (JETRO)

2) หัวหน้าโครงการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : โครงการสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงานและเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ระยะที่ 3, 2552: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ : โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทด้านโลจิสติกส์ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าขององค์การคลังสินค้า, 2552: องค์การคลังสินค้า, กระทรวงพาณิชย์

4) หัวหน้าโครงการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : การปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการผลิตประจำวันของโรงงานไก่ชำแหละ โดยใช้รูปแบบจำลองสถานการณ์ 2552: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5) หัวหน้าโครงการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา: โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู, 2552: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ NECTEC

6) หัวหน้าโครงการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ : การศึกษาความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, 2552, สำนักงานการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ

7) Development Economist : Enhancing Transport and Trade Facilitation in GMS - TA-6450 (REG), 2009: Asian Development Bank (ADB)

8) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ : โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางพิเศษสำหรับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ – การศึกษาด้านโลจิสติกส์ และ การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์, 2551: สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

9) หัวหน้าโครงการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ : การประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ, 2551: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

10) หัวหน้าโครงการ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป, 2551: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

11) หัวหน้าโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดีและการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคต, 2551: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

12) หัวหน้าโครงการ : โครงการสร้างค่านิยมที่ดีในการทำงานและเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ระยะที่ 2, 2551: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

13) Logistics Expert : Enhancing the Development Effectiveness of the GMS Economic Cooperation Program: EWEC Logistics Study - RETA 6226, 2008: Asian Development Bank (ADB)

14) ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อลดการนำเข้าและส่งออก, 2550: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

15) Logistics Expert : GMS: Development Study of North South Economic Corridor - RETA 6310, 2007: Asian Development Bank (ADB)

16) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ : การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย – จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน, 2550: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

17) หัวหน้าโครงการ : โครงการสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต, 2550: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

18) หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : โครงการการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการในประเทศไทย (SCM Logistics Scorecard) , 2550: สภาผู้ขนส่งทางเรือ

19) หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน : การศึกษาระบบจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย, 2550: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ GTZ