Home
บุคลากร
รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

Download CV

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบัน

สาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2520

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วิศวกรรมไฟฟ้า

Master of Engineering

2525

LAMAR UNIVERSITY, TAXAS, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Industrial Engineering

Doctor of Engineering

2534

MASASHI INSTITUE OF TECHNOLOGY, TOKYO, ประเทศญี่ปุ่น

Manufacturing Engineering

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การบริหารคุณภาพตามมาตราฐาน ISO 9000

การบริหารงานแบบญี่ปุ่น QCC, Kaizen

การออกแบบระบบการทำงาน ของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

 

ผลงานตีพิมพ์

1) Surapong Bangphan, Sukangkana Lee and Sermkiat Jomjunyong, “The Statistical Mixture Design of Rice Polishing Cylinder”, London, WCE2008, U.K., Jul. 2-4, 2008.

2) Surapong Bangphan, Sukangkana Lee and Sermkiat Jomjunyong, “Development of the Alternative Composite Material for Rice Polishing Cylinder”, Taiwan, APIEMS & CIIE 2007.

3) ธัญญานุภาพ อานันทนะ, เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, อภิชาต โสภาแดง, “รูปแบบการคัดกรอง ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของไทย”, เชียงใหม่,การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2547, หน้า 381-388.

4) ธัญญารักษ์ ศาสตราศรัย และ เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการใช้พื้นที่ ของอาคารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เชียงใหม่, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13 พ.ศ2547, หน้า 269-276.

5) ประสาน แสงจุ่น และ เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, การวิเคราะห์ต้นทุนและผอบแทนของงการ ขนานระบบสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่กำปองโครงการ 3 เข้ากับเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค., เชียงใหม่, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2547, หน้า 97-104.

6) Tanyanuparb Anantana, Sermkiat Jomjunyong, Sate Sampattagul, “Management MModel of Student Transportation System by Electric Car in Chiang Mai University””, Japan, Thhe 10th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2003, Oct. 18-21, 2003.

7) Anuwat Dechkrut, Sermkiat Jomjanyong, Sate Sampagul, “A Research for the Development of Microhydro Power Plant Management System A Case Study of Mea Kom Pong Hydropower Plant”, China, The 9th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2002, Oct. 28-31, 2002.

8) ประเสริฐ อินทับ และ เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, “ขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสมสำหรับ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กระดับหมู่บ้านในเขตภาคเหนือของประเทศไทย”, เชียงใหม่, การประชมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 12 พงศ. 2546, หน้า 569-576.

9) เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง และ ธัญญานุภาพ อานันทนะ, “รูปแบบการจัดการระบบขนส่งนักศึกษา ด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, กาญจนบุรี, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2545, หน้า 56-63.

10) เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, ประพันธ์ ศิริพลับพลา, สัมพันธ์ ไชยเทพ, สมคิด สลัดยะนันท์, ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์, “การควบคุมมลภาวะจากการบ่มใบยาสูบด้วยลิกไนต์ (Pollution Control in Tobacco Curing Barn Using Lignite”, อุบลราชธานี, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2545, หน้า 42-49.

 

งานวิจัย

1) หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาธรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Microhydro) แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพา ตัวเอง พ.ศ. 2545-2546 สนับสนุนโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน

2) หัวหน้าโครงการจัดทำแผนธุรกิจและแผนการเงินศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

3) หัวหน้าโครงการการศึกษาเบื้องต้น “โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สายดอยสุเทพปุย – ห้วยตึง เฒ่า”

4) นักวิจัยรับเชิญระยะสั้น เรื่อง “Degradation of Material” ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะ เวลา 3 เดือน โดยทุนวิจัย JICA JAPAN

5) นักวิจัยระยะสั้น เรื่อง “Image Analyser of Corrosion Area” ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน 15 วัน โดยทัน AIEJ JAPAN

 

ประสบการณ์ทำงาน

1) วิศวกรโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ควบคุมภารกิจสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า จ.จันทบุรี, ตราด, ชัยนาท (2520 – 2521)

2) วิศวกรควบคุมคุณภาพบริษัทเอเชียฟู้ด สุราษฎร์ธานี (2523)

3) วิศวกรควบคุมคุณภาพ ผลิตอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง        บริษัท Dulmison กรุงเทพฯ (2524)

4) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ บริษัทเอ็นนิโก้ จำกัด ระบบเครื่องจักร (2524 – 2525)

5) อาจารย์ประจำภาควิชา   งานสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2526 – ปัจจุบัน)

 

ประวัติการฝึกอบรม

1. การฝึกอบรม เรื่อง “Renewable Energy” ณ ประเทศอิตาลี เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ธันวาคม 2528 – มิถุนายน 2529)

2. ประชุมสัมมนาและเสนอผลงานวิจัย ของสมาคมการกัดกร่อนของวัสดุ ณ ประเทศสิงคโปร์ (พ.ศ. 2531)

3. ประชุมสัมมนาและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม American Society of Electro Finishing (ASEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2537)

4. ประชุมสัมมนาและเสนอผลงาวิจัยด้านพลังงาน ณ เมืองบันดุง ประเทศ- อินโดนีเซีย (พ.ศ. 2538)

5. ประชุมสัมมนาและเสนองานวิจัยในการประชุม Surface Finishing ณ เมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2540)