Home
ผลงานวิจัย
Small and Medium Enterprise SME

หน่วยวิจัย

Small and Medium Enterprise : SMEs

                


อาจารย์ในหน่วยงาน


                                    

               หัวหน้าหน่วยวิจัย                      รองหัวหน้าหน่วยวิจัย                อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย

         รศ.ดร.อิสรา ธีระวัฒน์สกุล        รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์           อ.อรรฆพจน์ พึ่งไชย

 

แนวทางในการวิจัย

 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการ

 เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ ให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม 

 

ผลงานวิจัย

 โครงการการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมสนับสนุน (ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร) ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมสนับสนุน (ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม SP ภูมิภาค

 โครงการเพิ่มทักษะผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

 โครงการเพิ่มทักษะผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค (โครงการ OPOI) จังหวัดเชียงใหม่

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค (โครงการ OPOI) จังหวัดลำพูน

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค (โครงการ OPOI) จังหวัดพิจิตร

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค (โครงการ OPOI) จังหวัดเพชรบูรณ์

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs  ( โครงการ PSMEs )

 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP)

 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนผลิตของที่ระลึกและของเล่นจากไม้

 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายและใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่

 โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเหนือปีงบประมาณ 2554 (จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง)

 โครงการกิจกรรมพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปีงบประมาณ 2555

 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานแปรรูปปอสาในจังหวัดไชยบุรี สปป.ลาว ภายใต้ความร่วมมือของ ไทย – ลาว – เยอรมัน