Home
ผลงานวิจัย
Design and Development of Advanced Manufacturing Technology Research Unit: DDRU

หน่วยวิจัย

DESIGN AND DEVELOPMENT OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY RESEARCH UNIT: DDRU


อาจารย์ในหน่วยงาน

                                                  

                                        หัวหน้าหน่วยวิจัย                     อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย             

                                รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา                ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ


                                      

        อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย                อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย               อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย

         ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว               อ.ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช             อ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

 

DDRU หรือ AMTech

"เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลงานวิจัย บริการวิชาการ และผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบและพัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีการผลิต โดยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น ในสายงานด้านวิศวกรรมอุตสาหาร และ สาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เช่น เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ และ สาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ โดยมีลักษณะงานวิจัยมุ่งเป้าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสายงานดังกล่าวให้สามารถสนองตอบความต้องการผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น การประเมินศักยภาพด้านการตลาด เทคนิคการผลิต การเงิน และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย การพัฒนาวัสดุชีวภาพ การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคม ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ รวมไปถึงการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ราคาสูงจากต่างประเทศได้"


แนวทางในการวิจัย

 เน้นการประยุกต์แนวคิดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมไปถึงกระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหา ของสายงานด้านวิศวกรรมหรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยเป็นแนวทางในการพัฒนา

 เทคนิคที่มีการประยุกต์ใช้ได้แก่ การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment) การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time study) การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) การออกแบบเพื่อการผลิตและสิ่งแวดล้อม (Design for Manufacturing & Environment) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นต้น

 แนวทางการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดูกเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาการขึ้นรูปเซลล์เชื้อเพลิง   

 การพัฒนาเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบและประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร เป็นต้น

 

โครงการวิจัยในอดีตถึงปัจจุบัน

 การผลิตและวิเคราะห์คุณลักษณะชิ้นงานที่ผลิตจากชีววัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์              

 ผลของปัจจัยต่อสมบัติของแผ่นไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเทป                       

 การวิเคราะห์ความแข็งแรงในการเชื่อมและระดับความเค้นตกค้างจากกระบวนการเชื่อมแบบอาร์คทังสเตนโดยใช้แขนกล                                               

 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการขยายตลาดของข้าวพาร์บอยล์                                    

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยแปรรูปปราศจากการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์                            

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจเครื่องมือทันตกรรมเพื่อการจัดฟันด้วยอุปกรณ์ทวินแทรกดิสแทรกชั่น

 การพัฒนานวัตกรรมวิธีผลิตและกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการใช้งานด้านการ

 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว                                                       

 การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปคอนกรีตชีวภาพสำหรับการใช้งานด้านการแพทย์       

 การลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องประดับโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อการผลิต