ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559รับสมัครทาง internet เว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.thวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559

16 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)

4 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ)

4 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

4 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

4 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2559 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2559 รอบที่ 2

4 พ.ค. 2559
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.เปิดรับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง

รับสมัคร วิศวกร วิศวกรมีประสบการณ์   Maintenance & Facility Senior Engineer   ล่ามภาษาญี่ปุ่น GA & ADM  SPECIALIST  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)   เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)   เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล      ช่างเทคนิค  

4 พ.ค. 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประกาศรับสมัครการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(Nida) ประกาศรับสมัครการประกวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 จึงเชิญชวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน ประเทศและต่างประเทศส่งผลงานวิทยานิพนธ์ประกวด

4 พ.ค. 2559
งานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

งานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาปริญญาโท รหัส 58 ของภาควิชาฯ

2 เม.ย. 2559
Page 6/15: « :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ... :: »