ตารางสอนปรับฐานหลักสูตร IM และรายชื่อนศ.ที่ต้องเรียนวิชาปรับฐาน รอบที่ 1 และรอบที่ 2

- ตารางสอนปรับฐาน 2557 - รายชื่อนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียนปรับฐาน รอบที่ 1 - รายชื่อนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียนปรับฐาน รอบที่ 2 

24 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก (ภาคปกติ) - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข (ภาคพิเศษ) - สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก2 (ภาคปกติ) 

17 ก.ค. 2557
ตารางเรียนปรับฐานวิศวกรรมอุตสาหการและรายชื่อนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียนปรับฐานฯในปีการศึกษา 2557

 (สำหรับนักศึกษารหัส 57 ที่เข้ามารอบที่ 1)- ตารางสอนปรับฐาน 2557 - รายชื่อนักศึกษาป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่เรียนปรับฐาน                                                             

17 ก.ค. 2557
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

16 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2557(รอบที่1)

- หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)- หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ข (ภาคพิเศษ)- หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แผน ก แบบ ก2 

16 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    

16 ก.ค. 2557
Page 7/7: « 1 2 3 4 5 6 7