Home
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท IM ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท IM ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

รอบสุดท้ายแล้วคะ
เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)
-สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 -13 พ.ค.64
-วันสอบสัมภาษณ์ คือ วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.64
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคปกติ BY RESEARCH
ผู้สมัคร9hv'สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขา และมีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน หรืองานด้านการจัดการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม มาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการบริการสุขภาพ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ
(เรียน จ พ ศ 18.30-21.30 น. และ อา 9.00-16.00 น.)
ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขา ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในงานจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
-ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 126,000 บาท /จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเทอมๆ นะคะ
-มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีทุนสนับสนุนการไปดูงานต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการศึกษาเรียนดี
- สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/article/Curriculum/master/13/
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
Call .053-944125-126.,085-0392906           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้