Home
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรป.โท IE ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรป.โท IE ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)
-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-25 เม.ย.64
-วันสอบข้อเขียน (เดี๋ยวเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดทางอีเมล์พร้อมรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์)
-วันสัมภาษณ์ คือ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปกติ เทอมละ 25,000 บาท และพิเศษ เทอมละ 42,000 บาท
-มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีทุนสนับสนุนการไปดูงานต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน
- สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/article/Curriculum/master/12/
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
Call .053-944125-126.,085-0392906

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้