Home
ข่าวสาร
ปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

ปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

-สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
-เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-25 เม.ย.64
-วันสอบสัมภาษณ์ คือ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
-รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา และผู้มีประสบการณ์การทำงาน หรือประการณ์การจัดการงานต่างๆ จะรับการพิจารณาพิเศษ
-ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 126,000 บาท /จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเทอมๆ นะคะ
-มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีทุนสนับสนุนการไปดูงานต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการศึกษาเรียนดี
- สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/article/Curriculum/master/13/
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
Call .053-944125-126.,085-0392906

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้