Home
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่1/2564 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่1/2564 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)
-สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี

-วันสอบสัมภาษณ์ คือ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
-รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา และผู้มีประสบการณ์การทำงาน หรือประการณ์การจัดการงานต่างๆ จะรับการพิจารณาพิเศษ
-ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 126,000 บาท
*-*กรณีจะจบ 1 ปีการศึกษา (3 ภาคการศึกษา) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเทอมๆ นะคะ (126,000 หาร 3)
*-*กรณีจะจบ 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นเทอมๆ นะคะ (126,000 หาร 4)
-มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีทุนสนับสนุนการไปดูงานต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการศึกษาเรียนดี
-เรียน วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.30-21.30 น.และ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
-เรียนที่อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/article/Curriculum/master/13/
สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexeng.php
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
Call .053-944125-126.,085-0392906

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้