Home
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่2)

เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมในภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่2)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่2)
-รับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาป.ตรี ทุกสาขา และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
-มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย มีทุนสนับสนุนการไปดูงานต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการศึกษาเรียนดี
- สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/article/Curriculum/master/13/
กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต :
10 เมษายน -16 มิถุนายน 2562
สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มช. :
21-28 มิถุนายน 2562
กำหนดสอบสัมภาษณ์ : 2 กรกฎาคม เวลา 18.30 น.
สามารถสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83&lang=en
สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Call .053-944125-126.,085-0392906
Fax 053-944185.
https://www.facebook.com/IMCMU
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/


และสามารถสอบถามรายละเอียดทาง Line โดย SCAN QR CODE ได้ที่

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้