Home
ข่าวสาร
รับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในภาคเรียนที่ 2/2561

รับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในภาคเรียนที่ 2/2561

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2561
รับสมัคร
-ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน-19 ตุลาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สามารถสมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
http://ie.eng.cmu.ac.th/IE20…/article/Curriculum/doctoral/…/

สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
industrial.engineering.cmu@gmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Call .053-944125-126. ต่อ 107 ,085-0392906


           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้