Home
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท IE เข้าร่วมโครงการดูงาน Sakura Program

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท IE เข้าร่วมโครงการดูงาน Sakura Program

ประกาศรับสมัครนักศึกษา IE เข้าร่วมโปรแกรม SAKURA

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561

รายละเอียด SAKURA PROGRAM

โปรแกรมการดูงานเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนเข้าร่วมโปรแกรม โดยมีค่าเดินทางและค่าที่พักให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรม

ช่วงเวลาของโปรแกรม: 17-23 มิ.ย. 61

จานวนผู้เข้าร่วมโปรแกรม 10 คน (นักศึกษาปริญญาตรี 8 นักศึกษาปริญญาโท 2)

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม SAKURA

1. เป็นนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและมีสถานะเป็นนักศึกษา

2. นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 สาหรับปริญญาตรี และเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 สาหรับปริญญาโท

3. นักศึกษาไม่เคยพานักในประเทศญี่ปุ่น (กรณีการเดินทางไปท่องเที่ยว ต้องไม่เกิน 10 วัน) 4. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมตลอดช่วงเวลาที่กาหนด

วิธีการคัดเลือก

1. นักศึกษากรอกและยื่นใบสมัคร Transcript และผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นๆ ที่พี่ต่าย

2. การสอบสัมภาษณ์

กาหนดการ

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  มี.ค. 61

2. สอบสัมภาษณ์ 14 มี.ค. 61 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ)

3. ประกาศผล 16 มี.ค. 61


Download ใบสมัคร 


           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้