Home
ข่าวสาร
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก 1 รางวัล ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐนิเวศของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยโดยแนวคิดเอ็กเซอร์จีฟุตพริ้นท์ ของ นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ รหัส 540651011 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 2) ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์                     
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่เหมาะสมในการบำบัดเซลล์มะเร็งกระดูกอ่อนในโครงเลี้ยงเซลล์สามมิติด้วยพลาสมาเย็น ของ นางสาวกชกร มูลทรัพย์ รหัส 570631115 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้