Home
ข่าวสาร
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6 


จัดโดย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

และ RockWell Automation ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ซึ่งการจัดแข่งขัน Arena Simulation เพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในการสร้างแบบจำลองผ่าน Arena Simulation Software และการประยุกต์แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ต้องการลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มผลผลิตหรือปรับระดับการให้บริการ เป็นต้น และนอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้ ทักษะ และคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทฤษฏีและเทคนิคทาง Simulation ในการแก้ปัญหา โดยกรณีศึกษาหรือโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันนี้จะเป็นโจทย์เดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน IISE / ARENA STUDENT SIMULATION COMPETITION ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดการการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปีมานานกว่า 15 ปี

โดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย

1. นางสาวธัญนันท์        สุภาวรรณ          รหัสนักศึกษา   560610266

2. นายศักรินทร์               งิ้ววิจิตร            รหัสนักศึกษา   560610304

3. นางสาวสราลี              แซ่เตี๋ยว            รหัสนักศึกษา   560610307

4. นางสาวสุทธิดา          ขัดงาม               รหัสนักศึกษา   560610312 

5. นางสาวสุจิตรา           ปัญเชื้อ              รหัสนักศึกษา   560610309 

และมี ผศ.ดร.อรรถล  สมุทคุปติ์ , ผศ.ดร.ชมพูนุท  เกษมเศรษฐ์ และ ผศ.ดร.วริษา สิทธิพานิช เป็นผู้ให้คำปรึกษา           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้