ไออี มช | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนยฯ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
Thursday, 11.13.2014, 10:59am (GMT7)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเลขานุการศูนยฯ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตราค่ะ

หมดเขตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
และเรียกสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557Copyright © 2014 Department of Industrial Engineering, Chiang Mai University