Home
รับสมัครงาน
HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.เปิดรับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง

HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.เปิดรับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2559

 

1.ตำแหน่ง วิศวกร                                   จำนวน 20 อัตรา

                คุณสมบัติเบื้องต้น      1.เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี

                                                  2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (IE, ME,

EE, CHEM) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                                 3.มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคหรือการผลิตเลนส์ จะพิจารณา

เป็นพิเศษ 

                                                4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, หรือ  Auto CAD, Solid work ,PLC

,Drawing  หรือที่เกี่ยวข้องได้

                                                5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี กรณีสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ จะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.ตำแหน่ง วิศวกรมีประสบการณ์               จำนวน 20 อัตรา

                คุณสมบัติเบื้องต้น      1.เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี

                                                2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (IE, ME,

EE, CHEM) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                                3.มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคหรือการผลิตเลนส์อย่างน้อย 5

ปี

                                                4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, หรือ  Auto CAD, Solid work ,PLC

,Drawing  หรือที่เกี่ยวข้องได้

                                                5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี กรณีสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ จะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ

                                                6. มีความรู้ความชำนาญทางด้าน Lean, FMEA, SPC, MSA

 

3.ตำแหน่ง Maintenance & Facility Senior Engineer      จำนวน 2 อัตรา

               คุณสมบัติเบื้องต้น      1.เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป

                                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า และเครื่องกล

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                                3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ในระบบงานสาธารณูปโภค หรืองานบำรุงรักษา

เครื่องจักร

                                                4. มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

                                                5. มีประสบการณ์ ระบบ TPM ,การบริหารจัดการ ,การควบคุมอะไหล่เครื่องจักร และการ

อนุรักษ์พลังงาน

                                                6.สามารถใช้โปรแกรมอย่างหนึ่งอย่างใดเช่น Auto CAD, Solid work ,PLC ,Drawing

,MS Office หรือที่เกี่ยวข้องได้

                                                7. สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมให้เข้มแข็งได้

                                                8. สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และนำพาทีมงานให้มีทัศนคติเชิง

บวกได้

                                               9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และกรณีสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ จะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น                         จำนวน 2 อัตรา

                คุณสมบัติเบื้องต้น      1.เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

                                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                                3. สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 ขึ้นไป

                                                4. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทั่วไปและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

                                                5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิค จะได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ

                                                6. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office

 

5.ตำแหน่ง GA & ADM  SPECIALIST            จำนวน 1 อัตรา

                คุณสมบัติเบื้องต้น      1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

                                   2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น  สาขาบริหารธุรกิจ หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง

                                                3. สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่าน N2 ขึ้นไป

                                                4. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะทั่วไปและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

                                                5. มีประสบการณ์ในด้านงานสำนักงาน และงานประสานงานกับชาวญี่ปุ่น จะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ

                                                6. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office

 

6.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)       จำนวน 2 อัตรา

            คุณสมบัติเบื้องต้น          1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-28 ปี

                                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ ที่สาขาที่เกี่ยวข้อง

                                                3. มีประสบการณ์ด้าน Customer service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                                                4. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office (โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้

ดี)

                                                5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม กรณีสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

7.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ภาษาจีน)           จำนวน 2 อัตรา

            คุณสมบัติเบื้องต้น          1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-28 ปี

                                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขา

ที่เกี่ยวข้อง

                                                3. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

                                                4. มีประสบการณ์ด้าน Customer service / หรือการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารจะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ

                                                5. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office

 

8.เจ้าหน้าที่บัญชี                                      จำนวน 1 อัตรา

            คุณสมบัติเบื้องต้น          1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-28 ปี

                                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

                                                3. มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านบัญชี / การทำงบการเงิน / การทำเอกสาร

ทางด้านบัญชี

                                                4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

                                                5. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office / หรือโปรแกรมทางด้านบัญชี

 

9.เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล                    จำนวน 1 อัตรา

            คุณสมบัติเบื้องต้น          1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-28 ปี

                                                2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้านบริหารงานบุคคล สังคม หรือสาขา

บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

                                                3. มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการบริหารงานบุคคล

                                                4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

                                                5. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถใช้โปรแกรม MS Office

                                                6. มีบุคลิกลักษณะที่ชอบงานบริการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Service mind)

                             

10.ช่างเทคนิค                                          จำนวน อัตรา  

            คุณสมบัติเบื้องต้น          1.อายุ 21 -29 ปี

                                                2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต

เครื่องกลโรงงาน

                                                3.ผ่านการคัดเลือกทหาร

                                                4.สามารถอ่านแบบและใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ 

                                                5.สามารถซ่อมเครื่องปรับอากาศได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                                6.สามารถเข้ากะดึกได้                                      


ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้