ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering