Home
หลักสูตร » ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Logistics Engineering and Supply Chain Management

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการ จัดการโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Engineering (Logistics Engineering and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Eng. (Logistics Engineering and Supply Chain Management)

 

ปริญญาที่ 2 (สำหรับกรณีหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา; Double Degree)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Science Program in Industrial Engineering Logistics

 

 

รูปแบบการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรแผน  ก  แบบ ก1      36  หน่วยกิต

หลักสูตร แผน  ก แบบ ก2      36  หน่วยกิต

หลักสูตรแผน  ก แบบ ก 2 หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (Double Degree)            42  หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม