Home
หลักสูตร » ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Industrial Engineering

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อย่อ (ไทย) :
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Engineering (Industrial Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M. Eng. (Industrial Engineering)

 

 

รูปแบบการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

-  ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

-  ภาคพิเศษ

แผน ข จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม