Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 826 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมและขึ้นรูปกระจกประตูหลังโดยการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ กรณีศึกษา: บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงงานที่ 826 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมและขึ้นรูปกระจกประตูหลังโดยการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ กรณีศึกษา: บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงงานที่ 826 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมและขึ้นรูปกระจกประตูหลังโดยการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ กรณีศึกษา: บริษัทเอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด