Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 824 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบค่าส่องผ่านแสงสำหรับกระจกนิรภัย บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด

โครงงานที่ 824 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบค่าส่องผ่านแสงสำหรับกระจกนิรภัย บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อโครงงาน             การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบค่าส่องผ่านแสงสำหรับ                            กระจกนิรภัย บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด

โดย                         น.ส.พรพิมล แก้วพิง       รหัสนักศึกษา 540612110

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา           อ.ดร.ชนม์เจริญ  แสวงรัตน์

ปีการศึกษา                2557

 

บทคัดย่อ

 

          โครงงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบค่าส่องผ่านแสง สำหรับกระจกนิรภัยลามิเนต เพื่อหาสาเหตุและขจัดปัญหาอีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบค่าส่องผ่านแสงให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น โดยทำการศึกษาที่บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด เริ่มจากการศึกษาข้อมูลการผลิต ข้อมูลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ เก็บข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพภายในโรงงานใช้หลัก Genba, Genbutsu, Genjitsu จากนั้นใช้ผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จาก เทคนิคการวิเคราะห์ Why-Why Analysis เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแล้วทำการศึกษาปัจจัยของปัญหาโดยใช้การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment) และหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานจากการใช้ฟังก์ชัน Response Optimization ในโปรแกรมมินิแทบ เมื่อทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและทราบสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานแล้ว จึงใช้เทคนิค Genri, Gensoku ในการกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติในการทำงาน เพื่อจัดตั้งแบบแผนวิธีการทำงานที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานต่อไป จากการศึกษาโดยใช้เทคนิควิธีการข้างต้นที่กล่าวมาทำให้ทราบว่า สาเหตุที่ทำให้ค่าส่องผ่านแสงนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดนั้นได้แก่ คน, เครื่องมือ, วัตถุดิบ, วิธีการทำงานและสภาพแวดล้อม เมื่อทำการแก้ไขปัญหาแล้วสามารถลดความคลาดเคลื่อนของค่าส่องผ่านแสงได้จาก 1.14% เหลือเพียง 0.61% และค่าส่องผ่านแสงยังมีฝ้าที่เกิดในกระจกน้อยกว่า 0.5% ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสากรรมการผลิตกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย