Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 822 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

โครงงานที่ 822 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

หัวข้อโครงงาน             การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 

โดย                         นายกวีย์ภพ เสโลห์        รหัสนักศึกษา 530612067

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา          รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง

ปีการศึกษา                2557

 

บทคัดย่อ

 

        โครงงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ณ โรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสริยะผล โดยเป็นการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบการผลิตเพื่อรอจำหน่าย (Made to stock) โดยผลิตตั้งแต่วัตถุดิบเป็นข้าว ผ่านกระบวนการต่าง จนเป็น ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว หลากหลายรูปแบบ หลายขนาด ซึ่งทางโรงงานมีความต้องการปรับปรุงให้เครื่องจักรมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยมองหาปัญหาจาก ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร ทั้ง6ประการ (Six big losses) ที่อาจซ่อนเร้นในเครื่องจักรนั้นๆ โดยขั้นตอนการเริ่มทำการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านการผลิต เพื่อจะนำไปวิเคราะห์เป็นประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness) แล้วจึงมองหาปัจจัยด้านความสูญเสียที่ควรปรับปรุงโดยอาจจะเป็น อัตราการเดินเครื่อง (Availability) และ/หรือ ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร (Performance Efficiency) และ/หรือ อัตราคุณภาพ (Quality Rate) โดยเลือกความสูญเสียจากปัจจัยที่มีค่าน้อยที่สุดนำไปปรับปรุง จากนั้นจึงได้ทำการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร หลังจากการปรับปรุงและนำค่าที่ได้ มาเปรียบเทียบกับค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุง

 

          จากการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงเครื่องจักร 4 เครื่อง ซึ่งได้แก่ เครื่องเครื่องนึ่งและตัดเส้นสด(แผ่นเส้นสด) เครื่องนึ่งและตัดเส้นสด(เส้นใหญ่,เล็ก) เครื่องนึ่งและตัดเส้นกึ่งแห้ง และ เครื่องหั่นเส้นก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ ซึ่งผลจากการที่ได้ปรับปรุงพบว่า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพิ่มขึ้นเป็น 3.09%, 6.45%, 0.79%, 15.63% ตามลำดับ