Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 821 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการวางผังโรงงานแผนกทาสี โดยใช้เทคนิค การเคลื่อนไหวและเวลา กรณีศึกษา บ้านถวาย

โครงงานที่ 821 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการวางผังโรงงานแผนกทาสี โดยใช้เทคนิค การเคลื่อนไหวและเวลา กรณีศึกษา บ้านถวาย

หัวข้อโครงงาน       การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการวางผังโรงงานแผนกทาสี

    โดยใช้เทคนิค การเคลื่อนไหวและเวลา กรณีศึกษา บ้านถวาย

โดย                   นายณัฐพงษ์ สุวัฒนวนิช        รหัสนักศึกษา 540612079

ภาควิชา              วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา     รศ.อิสรา ธีระวัฒน์สกุล        

ปีการศึกษา           2557

 

บทคัดย่อ

 

            โครงงานวิจัยนี้ศึกษาเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการวางผังโรงงาน ของร้านวันเพ็ญ ซึ่งตั้งอยู่ใน ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลา ( Motion and Time Study ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต อัตราการไหลของผลิตภัณฑ์

            ผลการวิจัยพบว่า ผังโรงงานเดิมในส่วนของกระบวนการผลิต มีเส้นทางการไหลของวัตถุดิบระหว่างผลิตที่ตัดกันในสายการผลิต ยังไม่มีการกำหนดสัดส่วนของพื้นที่การใช้งานในแต่ละแผนก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตยังไม่ดีพอ หลังจากทำการปรับปรุงโดยใช่เทคนิคการเคลื่อนไหวและเวลา พบว่า สามารถลดเวลาในการผลิต ได้ 6.25 % และระยะทางในการขนย้ายผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต ลดลง 22.09 % ทำให้ตอบสนองต่อคำสั่งผลิตของทางร้าน และเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น