Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 820 การลดความสูญเสียในกระบวนการตัดแผ่นข้าวเกรียบดิบ

โครงงานที่ 820 การลดความสูญเสียในกระบวนการตัดแผ่นข้าวเกรียบดิบ

หัวข้อโครงงาน             การลดความสูญเสียในกระบวนการตัดแผ่นข้าวเกรียบดิบ     

โดย                         นาย ชนินทร์     เมืองซื่อ   รหัสนักศึกษา   530612076

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา          ผศ.ดร.สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์

ปีการศึกษา                2557

 

บทคัดย่อ

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคและเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่พบว่าเกิดของเสียในกระบวนการผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลถึงรายได้และต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรม โครงงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักคือลดความสูญเสียในกระบวนการตัดแผ่นข้าวเกรียบดิบ  โดยใช้วิธีหาลำดับความสำคัญ ประเภทของเสียที่เกิดมากที่สุด ในที่นี้พบว่าคือ ส่วนหัวและส่วนท้าย จากนั้นจึงนำแผ่นภาพหาสาเหตุและผลที่คาดว่าจะส่งผลทำให้เกิดส่วนหัวท้ายมากที่สุด มาใช้ในการทดลองเมื่อได้สาเหตุที่ต้องการแล้วจากนั้นทำการออกแบบการทดลองเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดของเสีย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากของเสียในกระบวนการตัดแผ่นข้าวเกรียบดิบ ทางผู้วิจัยได้ใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนบวนการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ความแปรปรวน     1 ปัจจัย 3 ทรีตเมนต์  2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางหรือสองตัวแปร ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอการปรับปรุง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ คือ ขยายตัวดันข้าวเกรียบเพิ่มเข้าไป 2 เซนติเมตร พนักงานควรหมุนตัวหนีบข้าวเกรียบ 23 ครั้ง ซึ่งหากปรับค่าตามนี้จะส่งผลให้ลดความสูญเสียลง 34.58 %