Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 819 การออกแบบผังโรงงานสำหรับ บริษัท เนเจอร์ ครีต (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เทคนิคการวางแผน และการออกแบบโรงงาน

โครงงานที่ 819 การออกแบบผังโรงงานสำหรับ บริษัท เนเจอร์ ครีต (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เทคนิคการวางแผน และการออกแบบโรงงาน

หัวข้อโครงงาน             การออกแบบผังโรงงานสำหรับ  บริษัท เนเจอร์ ครีต (ประเทศไทย) จำกัด                          โดยใช้เทคนิคการวางแผน และการออกแบบโรงงาน

โดย                         นางสาวพิมพ์ชนก   คำโน              รหัสนักศึกษา       530612114

                                    นางสาวภัทรพร     หอมสมบัติ       รหัสนักศึกษา       530612115

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์ ณรงค์   เพชรชารี

ปีการศึกษา                2557

 

บทคัดย่อ

         

          การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบผังโรงงานสำหรับ บริษัท เนเจอร์ ครีต (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เทคนิคการวางแผน และการออกแบบโรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบผังโรงงานในส่วนของจุดที่มีปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้กับบริษัท และทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวางแผนผังโรงงาน เพื่อลดระยะการดำเนินงาน และส่งเสริมความสามารถในกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลาย ลักษณะการไหลของกระบวนการผลิต ทำการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ โดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์ และเปรียบเทียบผลการปรับปรุงผังโรงงาน โดยใช้การจำลองสถานการณ์ ( Arena Simulation )

 

ผลจากการดำเนินงานพบว่า สามารถลดระยะทางในการทำงานรวมได้ 71.16 เมตร ซึ่งมีผลทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายต่อแผ่นลดลง 5.64 วินาที และผลจากการจำลองสถานการณ์ ( Arena Simulation ) พบว่าทำให้ให้ผลผลิตที่ได้ต่อวันเพิ่มขึ้นถึง 15 ชิ้นต่อวัน เนื่องจากในการออกแบบผังโรงงานหลังการปรับปรุง มีการจัดวางตำแหน่งของจุดทำงานที่มีความสัมพันธ์กันให้อยู่ใกล้กัน ออกแบบให้ระยะทางในการขนถ่ายชิ้นงานระหว่างจุดทำงานให้มีระยะน้อยลง และเส้นทางในการเดินที่ชัดเจนด้วย