Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 818 การประเมินหาเวลามาตรฐานการให้บริการในการซ่อมบำรุง และการลดสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว กรณีศึกษาศูนย์ฮอนด้า

โครงงานที่ 818 การประเมินหาเวลามาตรฐานการให้บริการในการซ่อมบำรุง และการลดสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว กรณีศึกษาศูนย์ฮอนด้า

หัวข้อโครงงาน       การประเมินหาเวลามาตรฐานการให้บริการในการซ่อมบำรุง

                       และการลดสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว กรณีศึกษาศูนย์ฮอนด้า

โดย                   นายภูริภัทร์    ลิ้มสุวรรณ        รหัสนักศึกษา  540612120

ภาควิชา               วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  เสรีรัฐ

ปีการศึกษา           2557

 

 


บทคัดย่อ

          โครงงานวิจัยนี้เป็นโครงงานซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อหาเวลามาตรฐานใหม่ในการให้บริการงานซ่อมและประเมินหาอะไหล่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวของศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า โดยมีวัตถุประสงค์เผื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของการประเมินเวลาในการให้บริการ ซึ่งใช้การเก็บข้อมูลทางสถิติย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานซ่อมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีจำนวนข้อมูลการเข้าซ่อมประมาณ 1,549 คัน เพื่อหาเวลาในการซ่อมจริง จากนั้นจึงนำมาคำนวณหาเวลามาตรฐานใหม่ โดยมีการแยกประเภทการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท คือ การซ่อมตามระยะใช้งานและการซ่อมตามสาเหตุ ในส่วนของการประเมินสถานะทางคงคลังของอะไหล่นั้น ทำให้สามารถระบุสถานะทางคงคลังของสินค้าที่มีแนวโน้มจะเกิดเป็นสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งทำให้สามารถลดการสั่งซื้อหรือชะลอการสั่งซื้อออกไป โดยการหาแนวโน้มของการเกิดสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) จะใช้การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์ (Multi-criteria decision analysis)  โดยใช้เทคนิค AHP (Analysis Hierarch Hierarchy Process) จากนั้นจึงสร้างเครื่องมือช่วยในการคำนวณหาและแบ่งกลุ่มโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และแสดงผล (Monitor) โดยการเลือกเหตุปัจจัยทั้งสิ้น 5 ปัจจัย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานจริง ทำให้ทางศูนย์บริการสามารถระบุสถานะทางคงคลังของอะไหล่ชนิดใดมีแนวโน้มเกิดสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) ได้โดยง่าย

          ผลเปรียบเทียบระหว่างเวลามาตรฐานใหม่ที่ได้จากการเก็บข้อมูลทางสถิติกับเวลาการทำงานจริงที่ได้จากการจับเวลาในการทำงานจริง พบว่ามีความแม่นยำของเวลามากขึ้นขึ้นและใช้เวลาน้อยลงถึงร้อยละ 20 ในส่วนของการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประเมินสินค้าคงคลังที่มีแนวโนมไม่เคลื่อนไหวนั้น สามารถแสดงผล (Monitor) ออกมาแสดงให้เห็นว่าสามารถลดการสั่งซื้อหรือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้โดยประมาณร้อยละ 15 ของอะไหล่ทั้งหมด

          เนื่องจากทางศูนย์บริการฮอนด้ามีการจัดการทำงานของพนักงานโดยพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ในทุกสาเหตุการซ่อม หากพนักงานคนใดว่างสามารถช่วยพนักงานงานคนอื่นทำงานได้เพื่อลดความเบื่อหน่ายในการทำงานของพนักงาน จึงควรมีการฝึกอบรมพนักงานอยู่เป็นประจำและมีการวัดผลในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสที่พนักงานไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ  ในส่วนของการจัดการด้านคงคลังสินค้านั้น พนังงานผู้จัดทำรายการสั่งอะไหล่ควรคำนึงถึงปัจจัยในด้านต่างๆ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยในการแก้ไขปัญหาของโครงงานวิจัยนี้