Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 815 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโรงงานซักรีดโดยเทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา

โครงงานที่ 815 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโรงงานซักรีดโดยเทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา

หัวข้อโครงงาน        การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโรงงานซักรีดโดยเทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา

โดย                    นายเกียรติกุล ดาวเวียงกัน              รหัสนักศึกษา 530612006

                        นาวสาวชญานิศ ภูรีโรจน์                รหัสนักศึกษา 530612009

ภาควิชา               วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา     อ.ณรงค์ เพชรชารี

ปีการศึกษา           2557

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์การทำงาน และปรับปรุงกระบวนการซักผ้าของโรงงาน ลินินแคร์ โดยเริ่มจากการศึกษาเก็บข้อมูลการทำงานในสถานีงานต่างๆ และจับเวลาในการทำงาน โดยสามารถแบ่งสถานีงาน เป็น 9 สถานี เก็บข้อมูลการทำงาน ท่าทางการทำงานของพนักงาน ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ พื้นที่การทำงาน นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยนำแผนภูมิก้างปลาเข้ามาหาสาเหตุ และแผนภูมิต้นไม้หาแนวทางการแก้ปัญหา แผนภูมิการไหลและแผนภูมิคนเครื่องจักร เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และทำการจับเวลาเพื่อนำมาคำนวณหาเวลามาตรฐานและกำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานของแต่ละสถานีงาน

 

ผลจากการดำเนินงาน พบว่าพนักงานในแต่ละสถานีงานสามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ในสถานีงานคัดแยกผ้า สามารถลดเวลาในการนำผ้าใส่รถเข็นไปได้ 66.49 วินาที ทำให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.70% (2) ในสถานีงานรีดผ้าปลอกหมอน ได้กำหนดวิธีการทำงานใหม่ ส่งผลทำให้งานมีความต่อเนื่อง และพนักงานพับผ้าสามารถพับผ้าได้ทัน ไม่เกิดงานรอ (3) ในสถานีงานพับและบรรจุผ้าเช็ดตัวพนักงานป้อนผ้าทำงานได้เร็วขึ้น 1.87 วินาที คิดเป็น 29.73% และ พนักงานบรรจุผ้าลดระยะทางในการเดินได้ 1 เมตร ใช้เวลาน้อยลง 3.66 วินาที คิดเป็น 34.86% ทำให้ประสิทธิภาพรวมในสถานีงานพับและบรรจุผ้าเช็ดตัวเพิ่มขึ้น 18.05% และได้กำหนดเวลามาตรฐานของ 8 สถานีงานดังนี้ (1) แยกผ้า 8.36 นาที (2) ซักสลัด 63.18 นาที (3) ซักอุโมงค์ 30 นาทีสำหรับผ้าหนา 55 นาที สำหรับผ้าบาง (4) อบผ้า 47.57 นาที (5) พับและบรรจุผ้า(คนพับ) 2.01 นาที (6) รีดและบรรจุปลอกหมอน 2.47 นาที (7) รีดและบรรจุผ้าปูที่นอน 2.83 นาที (8) พับผ้าเช็ดตัวและบรรจุ 1.33 นาที