Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 814 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

โครงงานที่ 814 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

หัวข้อโครงงาน        การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

     โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา

โดย                    นายอิศรา วัตถุสิน รหัสนักศึกษา 540612145

ภาควิชา               วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา      อ.ดร.โปตี๋ เจ้า

ปีการศึกษา            2557

 

บทคัดย่อ

 

          โครงการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเวลาในกระบวนการผลิตให้กับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ และเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดเวลาที่มากเกินความจำเป็นในกระบวนการผลิตโดยใช้การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ขอบเขตของการศึกษานี้ครอบคลุมในส่วนของระยะเวลาในการผลิต และขั้นตอนในการทำงาน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไดทำการศึกษาและปรับปรุง คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้ประเภทตู้กับข้าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับความต้องการจากลูกค้ามากที่สุด

 

          ในการศึกษาเริ่มต้นจาก การศึกษากระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนย่อย ทำเป็นเวลามาตรฐาน ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถหาเวลามาตรฐานในการผลิตได้   ทางโรงงานสามารถนำไปวางแผนการผลิตได้ ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ พบว่าสามารถลดเวลาเฉลี่ยในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้กับข้าวใน 1 รอบการผลิตได้ 32.52 นาที คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 21.93 และลดการเคลื่อนที่ของพนักงานได้ 86 เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.21% จากผลการวิจัยนี้ทางผู้จัดทำหวังว่า วิธีที่เสนอแนะนี้จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่อไป