Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 813 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักกาดดอง โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต

โครงงานที่ 813 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักกาดดอง โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต

หัวข้อโครงงาน             การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักกาดดอง

โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต

โดย                        นายพงศธร       ชุมภูอินตา        รหัสนักศึกษา     540612108

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา           ดร.โปตี๋ เจ้า

ปีการศึกษา                 2557

 


บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักกาดดองและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต โดยการใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต งานวิจัยนี้เริ่มจากกรวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การศึกษาวิธีการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาเวลามาตรฐานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต หลังจากเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตพบว่า โรงงานมีปัญหาในกระบวนการผลิต คือ ผลิตไม่ทันตามจำนวนที่ตั้งไว้ต่อวัน หลังจากเก็บข้อมูลพบว่าสถานีงานตรวจสอบคัดแยกสิ่งแปลกปลอมเป็นสถานีงานที่ใช้เวลาในการผลิตมากที่สุดและเป็นจุดคอขวดของการผลิต

การปรับปรุงได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตในการปรับปรุง โดยเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ถูกต้อง และหาจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับการทำงาน ทำให้การทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้

แผนกจัดเตรียมมีประสิทธิภาพ Line Balancing เพิ่มขึ้น 10.75% รอบเวลาการทำงานที่มากที่สุดลดลง 0.112 วินาที/กิโลกรัม/คน

แผนกบรรจุผักกาดดองเค็ม ฮั่วน่ำฉ่าย รหัสการผลิต FV2 มีประสิทธิภาพ Line Balancing เพิ่มขึ้น 10.40% รอบเวลาการทำงานที่มากที่สุดลดลง 0.028 วินาที/กระป๋อง/คน

แผนกบรรจุผักกาดดอง ยำเกี่ยมฉ่าย รหัสการผลิต FV4 มีประสิทธิภาพ Line Balancing เพิ่มขึ้น 11.88% รอบเวลาการทำงานที่มากที่สุด ลดลง 0.038 วินาที/กระป๋อง/คน

แผนกบรรจุผักกาดดองเค็ม ซีเซ็กฉ่ายรหัสการผลิต FV7 มีประสิทธิภาพ Line Balancing เพิ่มขึ้น 13.38% รอบเวลาการทำงานที่มากที่สุด ลดลง 0.031 วินาที/กระป๋อง/คน

แผนกบรรจุผักกาดดองหวาน ก้งฉ่ายรหัสการผลิต FV10 มีประสิทธิภาพ Line Balancing เพิ่มขึ้น 11.04% รอบเวลาการทำงานที่มากที่สุด ลดลง 0.031 วินาที/กระป๋อง/คน

แผนก Packing มีประสิทธิภาพ Line Balancing เพิ่มขึ้น 1.71% รอบเวลาการทำงานที่มากที่สุดลดลง 0.020 วินาที/กระป๋อง/คน