Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 812 การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกพืชสมุนไพรโหระพา

โครงงานที่ 812 การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกพืชสมุนไพรโหระพา

หัวข้อโครงงาน             การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกพืชสมุนไพรโหระพา

โดย                         นายฉัตรบดินทร์   เขื่อนแก้ว       รหัสนักศึกษา    540612073

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา          รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

ปีการศึกษา                 2557

 


บทคัดย่อ

        การทำโครงงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกพืชสมุนไพรโหระพา  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกโหระพาและเพื่อวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุน ซึ่งจะศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปลูกโหระพาโดยออกแบบการทดลองเพื่อให้ได้ผลตอบที่เหมาะสมซึ่งก็คือ ปริมาณน้ำหนักใบโหระพาโดยเฉลี่ย แล้วประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนในแต่ละกรณี การออกแบบการทดลองนั้นได้กำหนดไว้ 4 กรณี โดยแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองเป็น 2 ปัจจัย และในแต่ละปัจจัยจะให้ค่าของปัจจัยอยู่ที่ระดับต่ำและระดับสูง ซึ่งเป็นการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล 2k จากนั้นจึงดำเนินการทดลองในแปลงจำลองขนาด 4 ตารางเมตร         หลังจากที่ได้ผลน้ำหนักของใบในแต่ละแปลงแล้ว ได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรโหระพาหรือไม่  โดยการวิเคราะห์จากกราฟและหาค่าสัมประสิทธิ์ในเทอมต่างๆของปัจจัย ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะใช้โปรแกรม MINITAB 16 เป็นเครื่องมือ ผลการทำโครงงานนี้ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรโหระพา โดยการวัดค่าจากน้ำหนักโดยเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การให้ปัจจัยน้ำที่ระดับสูงควบคู่ไปกับการให้ปัจจัยแสงในระดับสูงเช่นกัน

          หลังจากนั้นได้ดำเนินการประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณี และวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนด้วย  พบว่า การให้ปัจจัยน้ำในระดับสูงควบคู่กับการให้ปัจจัยแสงในระดับต่ำ ให้ผลทางกำไรมากที่สุดและใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด