Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 810 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ

โครงงานที่ 810 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ

หัวข้อโครงงาน       การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ

โดย                   นายนครินทร์  นาควิเชียร      รหัสนักศึกษา 540612093

                       นายบัณฑิต    ประภาวิลัย      รหัสนักศึกษา 540612099

ภาควิชา              วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา     รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา  

ปีการศึกษา           2557

 

บทคัดย่อ

 

            โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ เพื่อช่วยในด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนราคาไม่แพง พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์และประเมินความพึงพอใจโดยนักวิจัยและนักศึกษาที่ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ และอุปกรณ์ที่ใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีในท้องตลาด รวมถึงความต้องการของนักวิจัยและนักศึกษาที่ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์แล้วทำการแปลงความต้องการมาเป็นปัจจัยกำหนดและการออกแบบ โดยทำการออกแบบโดยใช้ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาช่วยในการพิจารณา และใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติเพื่อเป็นแบบจำลอง แล้วทำการสร้างชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ ขึ้นมา

 

            การออกแบบชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยส่วนของกล่องวงจรควบคุมการทำงานและส่วนของอุปกรณ์จับหลอดทดลอง ซึ่งจะเน้นประโยชน์ของชิ้นงาน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเซลล์ได้ อุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

 

            ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยนักวิจัยและนักศึกษาที่ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ ซึ่งจากผลการทดลองในการวัดประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยใช้ผงคาร์บอนแทน หลังจากการใช้อุปกรณ์พบว่าอนุภาคของผงคาร์บอนมีการยึดเกาะและเข้าถึงใจกลางของวัสดุโครงร่างรองรับเซลล์มากขึ้น อีกทั้งชุดอุปกรณ์ยังมีความทนทาน ง่ายในการตั้งค่าการทำงานและมีต้นทุนที่เหมาะสม