Home
ผลงานภาควิชา » โครงงานนักศึกษา » ปริญญาตรี » ปีการศึกษา 2557
โครงงานที่ 807 การสร้างฟิล์มบางบนอ้อยเพื่อลดการออกซิไดซ์โดยใช้เทคนิคสารละลาย พลาสมา

โครงงานที่ 807 การสร้างฟิล์มบางบนอ้อยเพื่อลดการออกซิไดซ์โดยใช้เทคนิคสารละลาย พลาสมา

หัวข้อโครงงาน             การสร้างฟิล์มบางบนอ้อยเพื่อลดการออกซิไดซ์โดยใช้เทคนิคสารละลาย พลาสมา

โดย                         นายพรชัย                  เจริญยิ่ง          รหัสนักศึกษา 530612108

                             นายอัครพงศ์               คนเที่ยง           รหัสนักศึกษา 530612142

ภาควิชา                    วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา           รศ.ดร.คมกฤต    เล็กสกุล

ปีการศึกษา                2557

                                                   

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มราคาขายของอ้อยให้มีค่าเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคนิคสารละลายพลาสมาเข้ามาใช้ในการทดสอบเพื่อเคลือบฟิล์มไว้บนผิวอ้อยเพื่อลดการออกซิไดซ์ ทำให้ชะลอค่าความหวานในน้ำอ้อยที่จะมีค่าลดลงตามเวลาที่ผ่านไปโดยการออกแบบการทดลอง โดยใช้สารละลายอิเล็กโตรไลท์ 5 ชนิดในการทดลองหาคุณภาพฟิล์มที่ดีที่สุด อีกทั้งยังแสดงข้อมูลของระบบการขนส่งอ้อย การกำหนดค่าความหวานอ้อย และการทดลองหาค่าความหวานที่มากที่สุด เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีการปลูกอ้อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ที่ 10 ccs (Commercial Cane Sugar) ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ที่ค่าความหวานของอ้อยที่โรงงานวัดค่าออกมา เพราะฉะนั้นเกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องทำให้อ้อยที่ตัดนั้นถึงโรงงานให้เร็วที่สุด แต่เนื่องจากจำนวนไร่อ้อยนั้นมีจำนวนมากทำให้มีเวลาการรอคอยเข้าโรงงานนั้นมีเวลานานถึง 2 วัน ซึ่งความหวานของอ้อยอาจจะมีค่าลดลงตามเวลาที่รอเข้าโรงงาน ทำให้ราคาที่เกษตรกรจะได้นั้นมีค่าลดลง

การศึกษาโครงงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทดลองกระบวนการ Solution Plasma ในโลหะทองเหลือง เพื่อที่จะหาปัจจัยต่างๆที่เหมาะสม ในการเคลือบอ้อยโดยทำการหาค่าการเกิดพลาสมาของแต่ละสารละลายจะพบว่าสารละลายแต่ละชนิดนั้นมีสภาพการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันเมื่อความเข้มข้นมีมากขึ้นจะทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ดีและจะใช้แรงดันที่ต่ำลง โดยผลการวิจัยได้ใช้สารโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งมีอันตรายน้อยที่สุด และจุดติดพลาสมาที่แรงดันต่ำ จากการทดลองจะพบว่าเมื่อให้แรงดันมาก ความเข้มข้นมาก และเวลาที่มากขึ้น ความหนาของฟิล์มจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นอาจจะทำให้สามารถทดลองกับสารตัวอื่นได้เพิ่มขึ้น