Home
ผลงานภาควิชา » งานบริการวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics)”     

                    ด้วย ภาควิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง โดยศูนย์วิจัยด้านโลจิสติกส์  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Kuehne Foundations และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics)”  ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร องค์กรเพื่อมนุษยธรรม ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ในเพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ  

 

           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้