Home
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา

เกี่ยวกับภาควิชาประวัติภาควิชา    

ชื่อ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่ตั้ง อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หมายเลขอาคาร  06118  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

 

ประวัติความเป็นมา

             ใน พ.ศ.2525 ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาโดยเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุโรจน์ นิมมลรัตน์ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ พิสิฐพิพัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและต่อมาพ.ศ. 2526 จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเป็นทางการ และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 หลักสูตร

 วิสัยทัศน์

             พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เป็นสากล ทันสมัย งานวิจัยที่เป็นเลิศ ส่งเสริมคุณธรรมที่ดี และสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าของภาควิชาอย่างยั่งยืน

 พันธกิจ

เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในเขตภาคเหนือ ผ่านกลไกการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม

ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 นโยบายและเป้าหมาย

1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าแต่ละรุ่น

2.ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ไม่ต่ำกว่า 3.75 ใน 5.00

3.จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลามีสัดส่วนเป็น 1 : 7

4.ร้อยละ 40 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดต้องมีการให้ข่าวสารข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.มีจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

6.อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดได้เข้าร่วมโครงการ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและทักษะชีวิต

7.มีจำนวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ โดยได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ประจำอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 ปี

8.ร้อยละ 50 ของงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ

9.จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อคนต่อปี

10.จำนวนอาจารย์เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 20

11.จำนวนกิจกรรม หรือโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน มีจำนวนอย่างน้อย 2 โครงการต่อปี

12.จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

13.จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี