Home
เกี่ยวกับภาควิชา
อดีตคณาจารย์ภาควิชา

อดีตคณาจารย์ภาควิชา

อดีตคณาจารย์ภาควิชา

#ชื่อ - สกุลตำแหน่งปีที่เริ่มปฏิบัติงานปีที่เกษียณอายุ
/ โอนย้าย
นาย ยงยุทธ พิสิฐพิพัฒนาอาจารย์ ดร.25162534
นาย สุโรจน์ นิมมลรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์25212533
นาย เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยองรองศาสตราจารย์ ดร.25252558
(ต่ออายุราชการ 2563)
นาย อิสรา ธีระวัฒน์สกุลรองศาสตราจารย์25262559
นาย พิภพ ลลิตาภรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์25282535
นาย เสรี ตันติเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์25332547
นางสาว สุธัญญา โชติญาณพงษ์อาจารย์25342538
นาย สรรฐิชัย ชีวสุทธิศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.25352562
นางสาว จารุมนต์ จาตุรนต์นทีอาจารย์ ดร.25362542
นาย เนห์ นิมมานเหมินท์อาจารย์25292554