Home
กิจกรรม
การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

การนี้ศูนย์วิจัยระบบวิศวกรรม (Center of Healthcare Engineering System: CHES)  ได้เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าของงานวิจัยในการจำลองสถานการณ์ของการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งทางโรงพยาบาลมีกำหนดการที่จะทำย้ายตึกการรักษาไปยังตึกใหม่ในเร็วๆนี้ โดยทางโรงพยาบาลต้องการทราบถึงลักษณะความเป็นไปได้ของการจัดแผนผังห้องรักษา เพื่อทำให้เกิดการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางคณะวิจัยจากศูนย์ CHES นำโดย รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์, รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ และอาจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี ได้เข้าร่วมในการนำเสนอความก้าวหน้าในครั้งนี้ โดยมี
นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นประธานในการหารือความก้าวหน้าในครั้งนี้ ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของทางโรงพยาบาลต่อไป           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้