Home
กิจกรรม
นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ

นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ

ตามมติที่ประชุมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน
มอบหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้