Home
กิจกรรม
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป
ทั้งด้านการบริการ นวัตกรรม และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้