ไออี มช | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Small Holder Agri-based Sustainable Supply Chain and Finance
Tuesday, 04.02.2019, 08:51pm (GMT7)


การบรรยายพิเศษ เรื่อง Small Holder Agri-based Sustainable Supply Chain and Finance 
โดย Associate Professor Dr. Dan Andrei Iancu (Associate Professor of Operations, Information and Technology at the Graduate School of Business Faculty Affiliate in the Woods Institute, Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Copyright © 2014 Department of Industrial Engineering, Chiang Mai University.