Home
กิจกรรม
กิจกรรมพานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมพานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมพานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ศูนย์กระจายสินค้า Reduction Center จังหวัดลำพูน  ของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)  


           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้